Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 72/2008 - 69Usnesení NSS ze dne 22.01.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Oblastní ředitelství cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem - pracoviště Petrovice
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 As 72/2008 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: N. X. V., zast. JUDr. Petrem Práglem, advokátem, se sídlem Dlouhá 5, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Policie České republiky, Oblastní ředitelství cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem – pracoviště Petrovice, se sídlem Petrovice 570, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2008, č. j. 15 Ca 182/2008 - 22,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Petru Práglovi, advokátu, se přiznává odměna za zastupování ve výši 5712 Kč. Odměna mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2008, č. j. 15 Ca 182/2008 - 22, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 8. 2008, č. j. CPUL-6769/ČJ-2008-63 KP, kterým bylo rozhodnuto o zajištění stěžovatele za účelem jeho předání orgánům Vietnamské socialistické republiky dle Dohody vlády ČR a vlády Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států (dále jen „mezivládní dohoda“)

Z přípisu zaslaného Nejvyššímu správnímu soudu žalovaným, který byl zdejšímu soudu doručen dne 31. 12. 2008, vyplynulo, že dne 8. 12. 2008 byl stěžovatel vyhoštěn z území České republiky. Byl předán podle uvedené mezivládní dohody a odletěl z mezinárodního letiště Praha – Ruzyně pravidelnou linkou Praha – Moskva – Hanoi. Tuto skutečnost žalovaný doložil kopií protokolu o vyhoštění/předání cizince ze dne 8. 12. 2008, podle něhož byl stěžovatel schopen eskorty a byl tak předán na hraniční přechod České republiky.

Faxovým podáním ze dne 8. 1. 2009 vzal ustanovený zástupce stěžovatele kasační stížnost v uvedené věci v plném rozsahu zpět. Dále uvedl, že ohledně výše odměny odkazuje na svůj přípis ze dne 30. 12. 2008, podle něhož výši odměny ponechává na úvaze soudu a dokládá osvědčení o registraci k placení DPH.

Podání téhož obsahu bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno v písemné podobě s vlastnoručním podpisem zástupce stěžovatele dne 14. 1. 2009.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle ustanovení § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i v řízení o kasační stížnosti.

Protože stěžovatel prostřednictvím svého ustanoveného zástupce vzal svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět v době, kdy o něm dosud nebylo soudem rozhodnuto, Nejvyšší správní soud zastavil podle citovaného ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. řízení v této věci.

Nejvyšší správní soud rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměnu ustanoveného zástupce Nejvyšší správní soud určil v souladu s ustanoveními § 7 a § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů tak, že za jeden úkon právní služby náleží mimosmluvní odměna ve výši 2100 Kč. V souladu s přípisem ustanoveného zástupce ze dne 30. 12. 2008 Nejvyšší správní soud zjistil, že ustanovený zástupce je plátcem DPH. Nejvyšší správní soud započítal na základě skutečností zjevných ze spisu dva úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu, a to konkrétně doplnění kasační stížnosti ze dne 1. 12. 2008 a zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 8. 1. 2009. Celkem tedy činí odměna ustanoveného zástupce za dva učiněné úkony právní služby 4 800 Kč (tj. 2 x 2100 Kč zvýšená o 2 x 300 Kč režijního paušálu dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu). Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 35 odst. 8 s. ř. s. zvýšil odměnu o částku daně z přidané hodnoty ve výši 19% z vypočtené odměny. Z toho důvodu činí celková výše odměny 5712 Kč a bude mu vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru