Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 68/2016 - 25Usnesení NSS ze dne 13.04.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěsto Kostelec nad Labem
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2772/2016

přidejte vlastní popisek

4 As 68/2016 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Město Kostelec nad Labem, se sídlem náměstí Komenského 284/1, Kostelec nad Labem, zast. JUDr. Janou Novákovou, advokátkou, se sídlem Neratovická 218/35, Kostelec nad Labem, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016, č. j. 30 Af 10/2014 - 65,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Výrokem I. rozhodnutí ze dne 9. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R319/2012VZ-23996/2013/310/MMI, předseda žalovaného, zamítl rozklad žalobce a potvrdil I. výrok rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2012, č. j. ÚOHS-S15/2012/VZ-5316/2012/530/PPo. Předseda žalovaného výrokem II. rozhodnutí ze dne 9. 12. 2013, č. j. ÚOHS-R319/2012VZ-23996/2013/310/MMI, změnil II. výrok rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2012, č. j. ÚOHS-S15/2012/VZ-5316/2012/530/PPo, tak, že uložil žalobci za spáchání správního deliktu pokutu ve výši 100.000 Kč.

Krajský soud v Brně zamítl žalobu rozsudkem ze dne 18. 2. 2016, č. j. 30 Af 10/2014 - 65. Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 4. 2016, č. j. 4 As 68/2016 - 18, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 4. 2016.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 11. 4. 2016, soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2016

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru