Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 66/2017 - 19Usnesení NSS ze dne 20.04.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníObvodní soud pro Prahu 8
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 66/2017 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Pavlíny Vrkočové v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2017, č. j. 6 A 12/2017 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 2. 2017, č. j. 6 A 12/2017 - 11, odmítl podání žalobce, které postrádalo podpis a vymezení žalobních bodů, jelikož žalobce ve lhůtě stanovené soudem svoje podání o tyto náležitosti nedoplnil.

[2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl usnesení městského soudu kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím e-mailu bez ověřeného elektronického podpisu dne 13. 3. 2017. Tuto kasační stížnost, vedenou u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 79/2017, však do tří dnů nepotvrdil ve formě podle § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.), a Nejvyšší správní soud k ní proto nepřihlížel.

[3] Stěžovatel kasační stížnost ve formě předpokládané § 37 odst. 2 s. ř. s. osobně doručil městskému soudu dne 16. 3. 2017, který ji společně se spisem předložil Nejvyššímu správnímu soudu. Tato kasační stížnost byla v souladu se závěry usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, č. j. 7 As 274/2016 - 16, posouzena jako nová kasační stížnost.

[4] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[5] Protože při doručování napadeného usnesení městského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v žalobě (i v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 15. 2. 2017 uložena u provozovatele poštovních služeb [§ 49 odst. 3 zákona č. 99/1963, Sb., občanského soudního řádu (o. s. ř.) ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.] a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl (§ 49 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 27. 2. 2017. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán vhodil dne 28. 2. 2017 písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky (doručenka na č. l. 11 spisu městského soudu).

[6] Dnem, který určil počátek běhu dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo tudíž pondělí 27. 2. 2017, posledním dnem této lhůty bylo proto pondělí 13. 3. 2017. Kasační stížnost však byla stěžovatelem osobně podána na podatelně městského soudu až ve čtvrtek 16. 3. 2017, tedy po uplynutí lhůty.

[7] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2017

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru