Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 61/2007Usnesení NSS ze dne 18.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

4 As 61/2007 - 135

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. P., zast. JUDr. Vladimírem Nedvědem, advokátem, se sídlem Kladno, Štítného 1344, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 - 92, ve znění opravného usnesení ze dne 11. 6. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 – 101,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 3. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 - 92, odmítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 4. 2005, č. j. ÚSŘ/1649/05/Ko, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění uvedl, že žaloba směřuje proti rozhodnutí o nevyloučení znalce z provedení znaleckého úkonu, které je ze soudního přezkumu vyloučeno podle § 70 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť se jím upravuje vedení řízení před správním orgánem. Městský soud v Praze proto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl jako nepřípustnou.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a domáhal se zrušení napadeného usnesení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 6. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 - 101, opravil v záhlaví písemného vyhotovení napadeného usnesení nesprávně uvedené obsazení soudu.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 8. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 - 128, přiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a ustanovil mu zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Vladimíra Nedvěda, advokáta.

č. j. 4 As 61/2007 - 136

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z doručenky založené v soudním spisu vyplývá, že napadené usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 13. 4. 2007.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení; kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno v pátek dne 13. 4. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu dne 14. 4. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 27. 4. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 27. 4. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla u Městského soudu v Praze podána až dne 15. 5. 2007, tedy opožděně.

Ačkoliv není na prezentačním razítku soudu uvedeno, že kasační stížnost byla podána osobně, absentuje zde poznámka „obálka“, jež je připsána na všech ve spisu obsažených podáních, která byla soudu doručena prostřednictvím držitele poštovní licence. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že kasační stížnost byla u Městského soudu podána dne 15. 5. 2007, a to osobně. Z textu kasační stížnosti je přitom zřejmé, že nemohla být podána dříve než 14. 5. 2007, neboť byla sepsána v K. dne 14. 5. 2007. Nejvyšší správní soud uzavírá, že kasační stížnost byla podána po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti, která skončila dne 27. 4. 2007.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2007, č. j. 9 Ca 149/2005 - 92, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud připomíná, že podle § 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s. zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Nejvyšší správní soud, aniž by zpochybňoval závažnost zdravotních problémů stěžovatele, z tohoto důvodu nemohl přihlédnout k jeho omluvě zpoždění podání kasační stížnosti. Stěžovatel byl v řízení o žalobě zastoupen advokátem, kterému bylo napadené usnesení

č. j. 4 As 61/2007 - 137

doručeno a který mohl v zastoupení stěžovatele kasační stížnost v zákonném stanovené lhůtě podat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovenému zástupci stěžovatele JUDr. Vladimíru Nedvědovi, advokátu, odměnu za zastupování, neboť ze spisu nevyplývá, že by učinil některý z úkonů uvedených v ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tento advokát stěžovatele zastupoval již v řízení před krajským soudem, nemohl mu Nejvyšší správní soud přiznat ani odměnu za převzetí zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2007

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru