Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 57/2008 - 89Rozsudek NSS ze dne 29.10.2008

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníObčanské sdružení LÍPA 2000
Krajský úřad Jihočeského kraje
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

4 As 57/2008 - 89

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Občanské sdružení LÍPA 2000, se sídlem Gregorova 127/12, Písek, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 9. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 69,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 9. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 69, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 6. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 43, Krajský soud v Českých Budějovicích pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 2. 2008, č. j. KUJCK/34859/2007/OZZL/Hk/O-134/07, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Písek ze dne 17. 10. 2007, č. j. MUPI/2007/29344/LO, jímž bylo povoleno kácení zeravu západního rostoucího mimo les na pozemku p. č. 1560/6 v katastrálním území Písek.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost a navrhl, aby bylo zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně se stěžovatel domáhal zrušení usnesení téhož soudu ze dne 21. 2. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 18, a vyslovení nicotnosti usnesení ze dne 23. 6. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 39.

Usnesením ze dne 20. 8. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 61, Krajský soud v Českých Budějovicích neosvobodil žalobce od zaplacení soudního poplatku ve výši 3000 Kč v řízení o kasační stížnosti proti usnesení téhož soudu ze dne 30. 6. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 43. Soud dále žalobce usnesením ze dne 20. 8. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 64, vyzval k zaplacení soudního poplatku. Na tato usnesení reagoval žalobce podáním ze dne 25. 8. 2008.

Usnesením ze dne 2. 9. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 69, Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení téhož soudu ze dne 30. 6. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 43, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění soud uvedl, že rozhodnutím ze dne 20. 8. 2008 neosvobodil žalobce od zaplacení soudního poplatku a téhož dne jej vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 3000 Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Výzva byla žalobci doručena dne 21. 8. 2008, žalobce byl poučen o důsledcích nezaplacení soudního poplatku, ve stanovené lhůtě ani do doby rozhodování soudu jej však neuhradil. Krajský soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost, ve které namítal, že krajskému soudu opakovaně doložil svou nemajetnost, a konstatoval, že výzvy k zaplacení soudního poplatku jsou jeho prostředky zjevně nesplnitelné. Stěžovatel dále namítal diskriminaci a porušení čl. 6 odst. 1 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, spolu s čl. 10 Ústavy České republiky. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení a usnesení téhož soudu č. j. 10 Ca 21/2008 - 61, ze dne 20. 8. 2008, zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně navrhoval, aby Nejvyšší správní soud vyslovil nicotnost usnesení krajského soudu ze dne 20. 8. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 64.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Dne 8. 10. 2008 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. Kasační stížnost stěžovatele proti usnesení krajského soudu ze dne 30. 6. 2008 je u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 4 As 55/2008, kasační stížnost proti usnesení ze dne 20. 8. 2008 je vedena pod sp. zn. 4 As 56/2008 a kasační stížnost proti usnesení ze dne 2. 9. 2008 je vedena pod sp. zn. 4 As 57/2008.

V tomto řízení se Nejvyšší správní soud nemohl zabývat námitkami směřujícími proti usnesením, která předcházela pravomocnému zastavení řízení o kasační stížnosti. Tyto námitky budou projednány ve věcech vedených pod sp. zn. 4 As 55/2008 a 4 As 56/2008.

Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, neboť podle jeho konstantní judikatury v řízení o kasační stížnosti proti usnesení městského, resp. krajského soudu, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za předchozí kasační stížnost by trvání na splnění poplatkové povinnosti znamenalo řetězení řešeného problému a ve svém důsledku by popíralo smysl samotného řízení. Tato okolnost proto sama o sobě nemůže bránit projednání věci a vydání meritorního rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 9 As 3/2007 - 77, www.nssoud.cz).

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů; zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Podle § 109 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti; to neplatí, bylo-li řízení před soudem zmatečné [§ 103 odst. 1 písm. c)] nebo bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního orgánu nicotné.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že řízení před krajským soudem bylo zatíženo vadou, která měla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Nejvyšší správní soud totiž konstantně judikuje, že je-li kasační stížností napadeno usnesení o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků, případně usnesení o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku, není překážkou meritorního projednání kasační stížnosti nezaplacení soudního poplatku za tuto kasační stížnost - srov. shora citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 9 As 3/2007 - 77, www.nssoud.cz, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, www.nssoud.cz, podle kterého v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků není třeba trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení advokátem.

Napadeným usnesením krajský soud pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o kasační stížnosti, která směřovala proti usnesení, jímž bylo ze stejného důvodu zastaveno řízení o žalobě. V daném případě tedy nebylo namístě řízení o kasační stížnosti zastavit pro nezaplacení soudního poplatku, neboť na splnění poplatkové povinnosti nelze podle citované judikatury trvat.

Opakované lpění na zaplacení soudního poplatku by totiž vytvořilo nežádoucí perpetuum mobile a zcela zbytečně by prodlužovalo soudní řízení a oddalovalo přístup účastníka řízení ke kasačnímu soudu, který jediný je oprávněn přezkoumat správnost závěrů krajského soudu o tom, zda účastník řízení podmínky pro osvobození od soudních poplatků splňuje či nikoliv.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud uzavírá, že řízení u krajského soudu bylo stiženo zásadní vadou, neboť krajský soud nebyl v dané situaci oprávněn řízení o kasační stížnosti zastavit z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Popsaná vada činí napadené usnesení krajského soudu o zastavení řízení nezákonným ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. K této vadě řízení musel Nejvyšší správní soud přihlédnout z úřední povinnosti, proto se pro nadbytečnost nezabýval jednotlivými kasačními námitkami a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 4. 2008, č. j. 10 Ca 21/2008 - 69, pro nezákonnost zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Na krajském soudu nyní bude, aby po doručení tohoto rozsudku účastníkům řízení předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o kasačních stížnostech vedených pod sp. zn. 4 As 55/2008 a 4 As 56/2008.

O náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti bude rozhodnuto v rozsudku či v usnesení, jímž bude řízení skončeno (§ 61 odst. 1 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru