Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 52/2007 - 71Usnesení NSS ze dne 19.12.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie ČR, oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

4 As 52/2007 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: V. D., proti žalované: Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, o kasační stížnosti stěžovatele: JUDr. Otto Mrňavý, advokát, se sídlem Praha 3, Tachovské náměstí 649/3, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2007, č. j. 10 Ca 161/2006 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 5. 2007, č. j. 10 Ca 161/2006 - 41, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 5. 2006, č. j. SCPP-83/PH-OPK4-SV-2006, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a JUDr. Otto Mrňavému, advokátu, přiznal odměnu za zastupování. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaná rozhodla o zajištění žalobce podle § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal JUDr. Otto Mrňavý, advokát, (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, ve které uvedl, že nenavázal žádný kontakt s klientem a kasační stížnost podává toliko k zachování své povinnosti učinit za klienta všechny neodkladné úkony, přestože mu stanovisko klienta není známo.

Dne 10. 8. 2007 byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 1. 10. 2007, č. j. 4 As 52/2007 - 65, vrátil spis Městskému soudu v Praze, aby napadený rozsudek doručil přímo žalobci, neboť JUDr. Otto Mrňavý, advokát, nebyl pravomocně ustanoven zástupcem žalobce.

Po realizaci pokynu dne 13. 12. 2007 předložil Městský soud v Praze znovu spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

č. j. 4 As 52/2007 - 72

Kasační stížnost je podána osobou zjevně neoprávněnou.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že Městský soud v Praze vydal dne 18. 7. 2006 usnesení č. j. 10 Ca 161/2006 - 12a, jímž ustanovil zástupcem žalobce JUDr. Otto Mrňavého, advokáta. Toto usnesení bylo žalobci doručováno na adresu Zařízení pro zajištění cizinců, zásilka byla dne 21. 7. 2006 uložena na poště, odkud se vrátila s poznámkou, že se adresát odstěhoval.

Městský soud v Praze následně zjišťoval místo pobytu žalobce. Policie České republiky ve svém sdělení ze dne 24. 8. 2006, č. j. SCPP-213/PH-OPK4 - 2006, uvedla, že žalobci bylo dne 10. 7. 2006 uloženo správní vyhoštění z České republiky na deset let, které nabylo právní moci dne 11. 7. 2006. Dne 20. 7. 2006 byl žalobce propuštěn ze Zařízení pro zajištění cizinců a byla provedena realizace správního vyhoštění z území České republiky. Policie uzavřela, že žalobce se v současné době zdržuje mimo území České republiky a udal adresu Ukrajina, I., I., Š. 71.

Z uvedeného vyplývá, že zmíněné usnesení nemohlo být žalobci doručeno uplynutím úložní doby, neboť v den uložení zásilky (21. 7. 2006) se žalobce prokazatelně v Zařízení pro zajištění cizinců nezdržoval, když dne 20. 7. 2006 opustil území České republiky. Nejvyšší správní soud dále zjistil, že Městský soud v Praze již další pokus o doručení usnesení ze dne 18. 7. 2006, č. j. 10 Ca 161/2006 - 12a, neučinil, toto usnesení tedy nikdy nebylo žalobci doručeno, proto nemohlo nabýt právní moci. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že JUDr. Otto Mrňavý, advokát, nemůže být považován za zástupce žalobce (ani pro řízení před Městských soudem v Praze).

Nejvyšší správní soud doplňuje, že napadený rozsudek byl žalobci doručen dne 23. 10. 2007; žalobce proti němu kasační stížnost v zákonem stanovené lhůtě nepodal.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel je k podání kasační stížnosti proti zmíněnému rozsudku osobou zjevně neoprávněnou, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru