Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 52/2004 - 70Usnesení NSS ze dne 22.12.2004Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Pardubického kraje
VěcOstatní (nekasační agenda)
Publikováno528/2005 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

4 As 52/2004 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně M. F., zast. Mgr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou, Na Slupi 15, 128 00 Praha 2, proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 30. 6. 2004, č. j. 52 Ca 6/2004 - 40, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 19. 11. 2003, č. j. KrÚ/17382/2003 OOP OVV, jímž byla změněna výroková část rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru vnitřních věcí – odd. matrik a evidence obyvatel ze dne 11. 9. 2003, č. j. OVV-M/460/SŘ-A/303/03/ZH tak, že výroková část po provedené změně zní: „.. podle ust. § 5 a 87 odst. 2 zákona o matrikách se návrhu R. F. a paní M. F., zastoupené R. F., o opravu zápisu příjmení matky R. F. v tzv. nepřechýlené podobě do matriky – knihy manželství, nevyhovuje.“, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

V doplnění kasační stížnosti stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku předmětné kasační stížnosti. Žalobkyně se k tomuto návrhu nevyjádřila.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ust. § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro „žalobce“ nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatel odůvodnil žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tak, že za situace, kdy není stěžovatel ani jeho nadřízený orgán ztotožněn s právním názorem krajského soudu, žádá o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti za účelem jednotného postupu v obdobných případech na území Pardubického kraje do rozhodnutí o kasační stížnosti.

4 As 52/2004 – 71

S ohledem na shora cit. dikci § 73 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud neshledává v argumentaci stěžovatele naplnění zákonem stanovených podmínek, resp. důvodů pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. „Zájem na jednotném postupu v obdobných případech do rozhodnutí o kasační stížnosti“ míří zcela mimo záměr cit. zákonného ustanovení, a je zcela zřejmé, že v daném případě především nelze hovořit o tom, že by „výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu“.

Proto Nejvyšší správní soud návrhu na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. 12. 2004

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru