Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 49/2015 - 17Usnesení NSS ze dne 19.03.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKIMEX CASINO, a.s.
Česká republika - Ministerstvo financí
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

4 As 49/2015 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: KIMEX CASINO, a. s., IČ 25360892, se sídlem Mitrovická 37, Paskov, zast. Mgr. Lukášem Rothanzlem, advokátem, se sídlem Teplého 2786, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2015, č. j. 11 Af 11/2014 – 53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15. 1. 2014, č. j. MF-81876/2013/34, ministr financí zamítl rozklad proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2012, č. j. MF-58498/2013/34, kterým bylo zrušeno šest povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, týkající se provozování Centrálního loterního systému MULTILOTTO interaktivní loterní systém, na základě nichž byl žalobce oprávněn provozovat v rámci Centrálního loterního systému na území v rozhodnutích uvedených obcí koncové interaktivní videoloterní terminály.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 2. 2015, č. j. 11 Af 11/2014 – 53, zamítl žalobu proti rozhodnutí ministra financí. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 3. 2015, č. j. 4 As 49/2015 - 13, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 12. 3. 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatelka ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 17. 3. 2015, soudní poplatek nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2015

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru