Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 435/2019 - 22Usnesení NSS ze dne 09.01.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníTechnická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

4 As 435/2019 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: Ing. M. J., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem, se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalované: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, zast. Mgr. Jiřím Payerem, advokátem, se sídlem Korunní 957/35, Praha 2, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2019, č. j. 14 A 78/2019 - 38,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám advokáta Mgr. Václava Voříška do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 15. 11. 2019 blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2019, č. j. 14 A 78/2019 - 38, kterým byla zamítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti žalované, neboť o části žádosti stěžovatele o informace žalovaná rozhodla již ve vyjádření doručeném stěžovateli dne 13. 3. 2019.

[2] Nejvyšší správní soud v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), usnesením ze dne 19. 11. 2019, č. j. 4 As 435/2019 - 12, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení prostřednictvím svého zástupce doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních důvodů napadá rozsudek Městského soudu v Praze. Současně jej poučil o následcích spojených s neodstraněním nedostatků kasační stížnosti. Stěžovateli bylo toto usnesení doručeno dne 20. 11. 2019.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. představuje prvek zásady koncentrace řízení o kasační stížnosti. Marné uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti v případě vydání usnesení, kterým je stěžovatel vyzván k doplnění chybějících náležitostí kasační stížnosti, má tedy za následek vznik jejího neodstranitelného nedostatku, s výjimkou případu, kdy soud rozhodne o prodloužení lhůty na základě žádosti stěžovatele, která je podána před jejím koncem.

[5] V nyní projednávané věci byla výzva k doplnění důvodů kasační stížnosti doručena stěžovateli dne 20. 11. 2019 (doručenka na č. l. 12 spisu Nejvyššího správního soudu). Lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti tedy uplynula v pátek dne 20. 12. 2019. Stěžovatel však na výzvu k doplnění kasační stížnosti žádným způsobem nereagoval ani před koncem uvedené lhůty nepožádal o její prodloužení. Za této situace má uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti nezvratné účinky a způsobuje neodstranitelný nedostatek kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s.ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl také o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč stěžovateli k rukám jeho zástupce, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru