Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 36/2012 - 9Usnesení NSS ze dne 03.05.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 3952/2012

přidejte vlastní popisek

4 As 36/2012 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. Č., zast. Mgr. Jaroslavem Hanusem, advokátem, se sídlem Nemanická 440/14, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2012, č. j. 8 A 260/2011 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Jaroslavu Hanusovi se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 2400 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2012, č. j. 8 A 260/2011- 18, kterým bylo odmítnuto jeho podání ze dne 18. 7. 2011, neboť stěžovatel navzdory výzvě soudu neodstranil jeho vady.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 4 As 36/2012 - 17, byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Jaroslav Hanus. Jelikož kasační stížnost podaná stěžovatelem neobsahovala důvody, na jejichž základě by bylo možné rozhodnutí Městského soudu v Praze věcně přezkoumat, Nejvyšší správní soud týmž usnesením vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho advokáta, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost o důvody podřaditelné pod § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) s tím, že v případě, že kasační stížnost nebude řádně doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele držitelem poštovní licence do vlastních rukou dne 22. 6. 2012. Kasační stížnost však doposud nebyla doplněna, a to ani poté, co bylo zástupci stěžovatele dne 12. 7. 2012 na základě žádosti stěžovatele umožněno nahlédnout u Krajského soudu v Českých Budějovicích do spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 36/2012.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí Městského soudu v Praze věcně přezkoumat. Kasační stížnost ze dne 3. 4. 2012 neobsahovala žádné konkrétní tvrzení, jež by se mohlo stát předmětem soudního přezkumu. Stěžovatel, jenž byl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, byl jeho prostřednictvím soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakých skutečnostech spatřuje důvody kasační stížnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 4 As 36/2012 - 17, obsahovalo řádné poučení o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě neodstranění jejích vad. Kasační stížnost však nebyla doplněna.

Nejvyšší správní soud se tedy kasační stížností nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozhodnutí Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Zastoupený stěžovatel byl Nejvyšším správním soudem vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, proto Nejvyšší správní soud konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích nebyly odstraněny vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 poslední věty s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven soudem zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Výše odměny advokáta byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, a to za jeden úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, do něhož bylo zahrnuto i nahlížení do spisu ze dne 12. 7. 2012, a náhrady hotových výdajů, tedy ve výši 1 x 2100 Kč a 1 x 300 Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 citované vyhlášky), celkem 2400 Kč. Ustanovenému advokátovi se tedy přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v celkové výši 2400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru