Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 339/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 13.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníVězeňská služba České republiky, Věznice Ostrov
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 339/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: J. K., proti žalované: Vězeňská služba České republiky - Věznice Ostrov, se sídlem Vykmanov 22, Ostrov, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalované, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 10. 2020, č. j. 77 A 127/2020 - 4,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 7. 10. 2020, č. j. 77 A 127/2020 - 4, odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované. Žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti tomuto usnesení podal včasnou kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 2. 2021, č. j. 4 As 339/2020 - 13, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl také jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb. (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Soud stěžovatele také poučil, že řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit.

[3] Z údajů na doručence je zřejmé, že toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno dne 1. 3. 2021. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak uplynula v úterý dne 16. 3. 2021. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč).

[5] Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích stanoví, že po marném uplynutí lhůty určené poplatníku ve výzvě k zaplacení soudního poplatku (v délce alespoň 15 dnů) soud řízení zastaví.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[7] Nejvyšší správní soud proto shrnuje, že stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru