Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 25/2008 - 107Rozsudek NSS ze dne 17.06.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Čáslav
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 25/2008 - 107

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: B. V., zast. Mgr. Petrou Civínovou, advokátkou, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 79, Čáslav, proti žalovanému: Městský úřad Čáslav, se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2007, č. j. 44 Ca 171/2006 - 77,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni žalobce Mgr. Petře Civínové, advokátce, se přiznává odměna za zastupování ve výši 7200 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 3. 12. 2007, č. j. 44 Ca 171/2006 - 77, odmítl návrh žalobce na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006, č. j. 44 Ca 158/2006 - 17, kterým byl zamítnut návrh žalobce na rozhodnutí o neplatnosti voleb do zastupitelstva města Čáslav konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006. Krajský soud dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění soud uvedl, že při rozhodování ve věcech volebních postupují správní soudy podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), který jako opravné prostředky upravuje jen kasační stížnost a obnovu řízení. Žaloba pro zmatečnost je mimořádným opravným prostředkem upraveným v části čtvrté, hlavě druhé občanského soudního řádu, tato ustanovení nelze s ohledem na § 64 s. ř. s. použít, žaloba pro zmatečnost proti usnesení ve věcech volebních proto není přípustná. Soud dále konstatoval, že z § 114 odst. 1 s. ř. s. vyplývá, že obnova řízení ve věcech volebních není přípustná. Krajský soud proto návrh i žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost a požádal o bezplatné ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 14. 1. 2008, č. j. 44 Ca 171/2006 - 90, ustanovil zástupkyní stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Petru Civínovou, advokátku a vyzval ji k doplnění kasační stížnosti.

V doplnění kasační stížnosti ze dne 21. 2. 2008 stěžovatel namítal, že napadené usnesení je nezákonné z důvodu nesprávného právního posouzení provedeného krajským soudem. Stěžovatel vyjádřil přesvědčení o důvodnosti a oprávněnosti svých návrhů a o důvodnosti vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Čáslav.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil v doplnění kasační stížnosti. Neshledal přitom vady, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu je-li kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přicházejí pro stěžovatele v úvahu z povahy věci pouze kasační důvody dle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Pod tento důvod spadá také případ, kdy vada řízení před soudem měla nebo mohla mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí o odmítnutí návrhu, a dále vada řízení spočívající v tvrzené zmatečnosti řízení před soudem. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 625/2005, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud proto považoval za důvod podání kasační stížnosti důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Kasační stížnost není důvodná.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel napadl žalobou na obnovu řízení a žalobou pro zmatečnost pravomocné usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006, č. j. 44 Ca 158/2006 - 17, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na rozhodnutí o neplatnosti voleb do zastupitelstva města Čáslav konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006.

Při rozhodování ve věcech volebních, které do pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví svěřuje ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) s. ř. s., postupují správní soudy podle soudního řádu správního, jenž jako opravné prostředky proti rozhodnutím ve správním soudnictví - hlava III - upravuje toliko kasační stížnost (§ 102 až § 110 s. ř. s.) a obnovu řízení (§ 111 až § 119 s. ř. s.).

Podle § 64 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Žaloba pro zmatečnost je mimořádným opravným prostředkem v občanském soudním řízení, upraveným v části čtvrté, hlavě druhé občanského soudního řádu. S ohledem na citovaný § 64 s. ř. s. nelze tato ustanovení v řízení podle soudního řádu správního použít. Žaloba pro zmatečnost proti usnesení ve věcech volebních proto není přípustná.

Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí.

Z citovaného ustanovení a contrario vyplývá, že návrh na obnovu řízení ve věcech volebních není přípustný; takový návrh soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Krajský soud tedy postupoval a rozhodl správně, když návrh na obnovu řízení i žalobu pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 44 Ca 158/2006 - 17, ze dne 21. 11. 2006, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na rozhodnutí o neplatnosti voleb do zastupitelstva města Čáslav konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006, odmítl.

Přesvědčení stěžovatele o důvodnosti jeho návrhů a o neplatnosti voleb do zastupitelstva města Čáslav není pro posouzení přípustnosti obou stěžovatelem podaných návrhů relevantní, neboť soud může zkoumat důvodnost návrhu či žaloby teprve v případě, že jsou splněny všechny podmínky řízení, takový návrh (žaloba) je přípustný a má zákonem požadované náležitosti. Nejvyšší správní soud proto neshledal tuto kasační námitku důvodnou.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že nezjistil namítanou nezákonnost rozhodnutí krajského soudu, kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. nebyl prokázán, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2007, č. j. 44 Ca 171/2006 - 77, jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Protože úspěšnému žalovanému v tomto stádiu řízení žádné náklady nevznikly a stěžovatel v řízení nebyl úspěšný, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odměna soudem ustanovené zástupkyni stěžovatele Mgr. Petře Civínové, advokátce, byla stanovena za tři úkony právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé a porada s klientem ze dne 3. 3. 2008 podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) téže vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za každý úkon. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 7200 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru