Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 222/2016 - 33Usnesení NSS ze dne 30.11.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 222/2016 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2016, č. j. 22 A 147/2016 – 6,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 31. 10. 2016 včasnou kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2016, č. j. 22 A 147/2016 - 6, kterým krajský soud odmítl žalobu proti usnesení téhož soudu ze dne 8. 8. 2016, č. j. 22 A 106/2016 – 6. V odůvodnění kasační stížností napadeného usnesení krajský soud vysvětlil, že jeho usnesení ze dne 8. 8. 2016, č. j. 22 A 106/2016 – 6, je vyloučeno ze soudního přezkumu v rámci správního soudnictví, a proto žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 2. 11. 2016, č. j. 4 As 222/2016 - 12, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě pěti dnů a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[3] Vzhledem ke zjevné neúspěšnosti kasační stížnosti, na kterou byl stěžovatel upozorněn v naposledy uvedeném usnesení, se již Nejvyšší správní soud nezabýval jeho žádostí o osvobození od soudních poplatků a návrhem na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti ze dne 14. 11. 2016.

[4] Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2016, č. j. 4 As 222/2016 – 12, bylo stěžovateli doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 8. 11. 2016. Lhůta 5 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet ve středu dne 9. 11. 2016 a uplynula v pondělí dne 14. 11. 2016 (den 13. 11. 2016, na který připadl konec lhůty, byl den pracovního klidu – neděle). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[5] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2016

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru