Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 220/2015 - 24Usnesení NSS ze dne 27.10.2015

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

4 As 220/2015 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: Z. K., zast. JUDr. Karlem Holubem, advokátem, se sídlem Nerudova 1190/3, Třebíč, proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2015, č. j. 41 A 55/2014 – 33,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 29. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2015, č. j. 41 A 55/2014 – 33, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 5. 2014, č. j. KUJI 34332/2014. Uvedeným rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí ze dne 15. 8. 2013, č. j. DOP/19774/2013/3412/2013-juran, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů porušením § 3 odst. 3 písm. a) téhož zákona, a byla mu podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 125c odst. 4 písm. a), b), c), d), e) a f) a § 125c odst. 5 zákona o silničním provozu uložena pokuta ve výši 30 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců tak, že text ve znění: podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 125c odst. 4 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění tak, že se nahrazuje textem: podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 125c odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve zbylých částech napadené rozhodnutí městského úřadu potvrdil.

[2] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, přičemž poplatek činí 5.000 Kč (viz položka 19 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j. 4 As 220/2015 – 16, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Současně soud stěžovatele poučil, že má-li za to, že jsou u něj ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. splněny podmínky pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve stejné lhůtě požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

[3] Výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 19. 10. 2015 (viz doručenka připojená k č. l. 16 spisu zdejšího soudu). Lhůta sedmi dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet dne 20. 10. 2015 a uplynula dne 26. 10. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil, přičemž ani nepožádal soud o osvobození od soudních poplatků.

[4] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru