Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 198/2017 - 19Usnesení NSS ze dne 12.10.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníZelený Sport Defence s.r.o.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
VěcZbraně a střelivo

přidejte vlastní popisek

4 As 198/2017 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: Zelený Sport Defence s.r.o., IČ: 26008785, se sídlem Slatina 116, Slatina, zast. JUDr. Michalem Pacovským, advokátem, se sídlem Čelakovského sady 433/10, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, proti rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ze dne 21. 12. 2016, č. j.: MPO 26625/16/10200/01000, MPO 26859/16/10200/01000, MPO 26877/16/10200/01000, MPO 26879/16/10200/01000, MPO 26880/16/10200/01000, MPO 26887/16/10200/01000, MPO 26892/16/10200/01000, MPO 26895/16/10200/01000, MPO 26897/16/10200/01000, MPO 27470/16/10200/01000, MPO 27601/16/10200/01000, MPO 27606/16/10200/01000, MPO 27609/16/10200/01000, MPO 27612/16/10200/01000, MPO 27613/16/10200/01000, MPO 27615/16/10200/01000, MPO 27620/16/10200/01000, MPO 27644/16/10200/01000, MPO 27646/16/10200/01000, MPO 27648/16/10200/01000, MPO 27757/16/10200/01000, MPO 27759/16/10200/01000, MPO 27773/16/10200/01000, MPO 27784/16/10200/01000, MPO 27787/16/10200/01000, MPO 27808/16/10200/01000, MPO 27829/16/10200/01000, MPO 27830/16/10200/01000, MPO 27846/16/10200/01000, MPO 27852/16/10200/01000, MPO 27854/16/10200/01000, MPO 27857/16/10200/01000, MPO 27859/16/10200/01000, MPO 27862/16/10200/01000, MPO 27866/16/10200/01000, MPO 27868/16/10200/01000, MPO 27873/16/10200/01000, MPO 27876/16/10200/01000, MPO 27894/16/10200/01000, MPO 27895/16/10200/01000, MPO 27898/16/10200/01000, MPO 27901/16/10200/01000, MPO 27903/16/10200/01000, MPO 27907/16/10200/01000, MPO 27911/16/10200/01000, MPO 27932/16/10200/01000, MPO 27937/16/10200/01000, MPO 28022/16/10200/01000, MPO 28031/16/10200/01000, MPO 28042/16/10200/01000, MPO 28058/16/10200/01000, MPO 28131/16/10200/01000, MPO 28141/16/10200/01000, MPO 28209/16/10200/01000, MPO 28215/16/10200/01000, MPO 28234/16/10200/01000, MPO 28238/16/10200/01000, MPO 28243/16/10200/01000, MPO 28250/16/10200/01000, MPO 28252/16/10200/01000, MPO 28256/16/10200/01000, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017, č. j. 3 A 24/2017 - 473,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný v záhlaví uvedenými rozhodnutími zamítl rozklady žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterými bylo na základě § 19 odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem rozhodnuto o pozastavení čerpání licence žalobce na obchod s vojenským materiálem.

[2] Žalobce podal proti těmto rozhodnutím žalobu. Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 9. 2017, č. j. 3 A 24/2017 – 473, řízení o žalobě zastavil a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce totiž v soudem určené lhůtě nezaplatil soudní poplatek.

[3] Proti tomuto usnesení městského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 9. 2017, č. j. 4 As 198/2017 – 15, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků činí 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Upozornil ho současně, že řízení nebude zastaveno, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve výše stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek zaplatit. Stěžovatel byl dále poučen, že pokud má za to, že jsou u něj splněny předpoklady pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve lhůtě pro zaplacení poplatku požádat o osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.).

[5] Výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno prostřednictvím datové schránky dne 3. 10. 2017. Lhůta 7 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet ve středu dne 4. 10. 2017 a uplynula v úterý dne 10. 10. 2017. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[8] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. října 2017

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru