Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 188/2020 - 39Usnesení NSS ze dne 08.09.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Ústí nad Labem
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

4 As 188/2020 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: H. J., zast. JUDr. Marií Nedvědovou, advokátkou, se sídlem Jižní 1820, Česká Lípa, proti žalovanému: Krajský soud v Ústí nad Labem, se sídlem Národního odboje 1274/26, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011), v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 5. 2020, č. j. 15 Af 6/2020 - 29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) v záhlaví označeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobu žalobkyně, kterou se domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 76 ICm 2086/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011). Krajský soud shledal, že žaloba směřuje proti rozhodnutí soudu, které však není rozhodnutím správního orgánu podle § 65 s. ř. s.

[2] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) nyní brojí proti napadenému usnesení kasační stížností, jejíž součástí učinila i žádost o osvobození od soudních poplatků.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 8. 2020, č. j. 4 As 188/2020 - 33, zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti (výrok I.) a vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení (výrok II.).

[4] Uvedené usnesení kasačního soudu bylo doručeno do datové schránky zástupkyně stěžovatelky dne 11. 8. 2020 (viz doručenka na čl. 34 spisu Nejvyššího správního soudu). Kasačním soudem stanovená patnáctidenní lhůta k úhradě soudního poplatku tedy počala stěžovatelce plynout dne 12. 8. 2020 a uplynula dne 26. 8. 2020 (středa). Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradila.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který v § 9 odst. 1 stanoví, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[6] Jelikož stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru