Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 17/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 29.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSpolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.
Magistrát hlavního města Prahy
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

4 As 17/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., IČO 065 69 137, se sídlem Národní 58/32, Praha 1, zast. Mgr. Aramem Sargsyanem, advokátem, se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2019, č. j. MHMP 1202933/2019, sp. zn. S-MHMP 1053652/2019/STR, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2021, č. j. 10 A 139/2019 – 85,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti tamtéž uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí usnesení Úřadu městské části Praha 16, jímž bylo podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vysloveno, že žalobce není účastníkem územního řízení o umístění stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd.“

[2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) proti tomuto rozsudku krajského soudu podal kasační stížnost.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 2. 2021, č. j. 4 As 17/2021 – 10, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost. Nejvyšší správní soud stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[4] Stěžovatel následně podáním ze dne 15. 2. 2021 požádal o osvobození od soudních poplatků.

[5] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 2. 2021, č. j. 4 As 17/2021 – 22, tuto žádost zamítl a stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Opět stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[6] Toto usnesení bylo podle údajů na doručence založené ve spisu doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele dne 3. 3. 2021. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet ve čtvrtek dne 4. 3. 2021 a uplynula dne 18. 3. 2021. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[7] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč).

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[9] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[10] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2021

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru