Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 138/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 20.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

4 As 138/2020 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ing. J. K., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2019, č. j. KULK 47135/2019, sp. zn. OÚPSŘ 115/2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 9. 4. 2020, č. j. 59 A 23/2020 - 6,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce brojil žalobou ze dne 5. 3. 2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“) proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí žalovaného. Krajský soud žalobu shora označeným usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

pro překážku litispendence.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) nyní toto usnesení krajského soudu napadá kasační stížností. Přípisem ze dne 30. 5. 2020 stěžovatel kasační soud požádal také o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 7. 2020, č. j. 4 As 138/2020 – 20, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti (výrok I.), zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok II.), vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení (výrok III.), vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení splnil podmínku podle § 105 odst. 2 s. ř. s. (výrok IV.), a současně stěžovateli uložil ve lhůtě 1 měsíce doplnit kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozhodnutí krajského soudu (výrok V.).

[4] Uvedené usnesení kasačního soudu bylo stěžovateli doručeno dne 20. 7. 2020, kdy jej stěžovatel osobně převzal od doručujícího orgánu (viz doručenka na čl. 21 spisu Nejvyššího správního soudu). Kasačním soudem stanovená patnáctidenní lhůta k úhradě soudního poplatku tedy počala stěžovateli plynout dne 21. 7. 2020 a uplynula dne 4. 8. 2020 (úterý). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil.

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který v § 9 odst. 1 stanoví, že: „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[6] Jelikož stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatel neodstranil ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byl výše uvedeným usnesením kasačního soudu, rovněž vyzván, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale v režimu § 47 písm. c) s. ř. s. Postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má totiž přednost před odmítnutím návrhu pro nesplnění podmínky řízení spočívající v zastoupení advokátem (srov. např. usnesení kasačního soudu ze dne 3. 8. 2016, č. j. 2 Afs 111/2016 - 29, ze dne 19. 10. 2016, č. j. 3 As 207/2016 - 35, či ze dne 22. 3. 2017, č. j. 3 As 240/2016 - 70).

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru