Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 116/2021 - 18Usnesení NSS ze dne 26.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

4 As 116/2021 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobců: a) Andrea Dančová, IČO 882 69 680, se sídlem Pod Nemocnicí 2149, Rakovník, b) František Gažo, IČO 468 04 765, se sídlem Na Palcátech 490, Kralovice, oba zast. Mgr. Michalem Varmužou, advokátem, se sídlem Kozinova 21/2, Šumperk, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 24. 9. 2020, č. j. 20491-4/2020-900000-311, a ze dne 26. 10. 2020, č. j. 11258-8/2020-900000-311, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně a) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2021, č. j. 55 Af 61/2020 - 116,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením podle § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil řízení o žalobě žalobkyně a) z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

[2] Žalobkyně a) (dále též „stěžovatelka“) proti usnesení krajského soudu podala včas kasační stížnost.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 4. 2021, č. j. 4 As 116/2021 - 11, stěžovatelku mimo jiné vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[4] Z údajů na doručence je zřejmé, že toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatelky doručeno do jeho datové schránky dne 30. 4. 2021. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v sobotu dne 1. 5. 2021 a uplynula v pondělí dne 17. 5. 2021 (konec lhůty i následující den připadly na den pracovního klidu – sobotu 15. 5. 2021, resp. neděli 16. 5. 2021). Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila.

[5] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti.

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[7] Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. května 2021

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru