Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 As 104/2014 - 9Usnesení NSS ze dne 28.05.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský soud v Brně
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

4 As 104/2014 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Brně, sídlem Polní 994 / 39, Brno, o podání ze dne 13. 2. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 4. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobou ze dne 13. 2. 2014 se žalobce u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal, aby krajský soud přikázal žalovanému Městskému soudu v Brně, aby mu neprodleně vydal všechny informace v žádosti z 26. 11. 2013.

[2] Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. 2. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 2, věc postoupil Krajskému soudu v Brně.

[3] Podáním ze dne 3. 3. 2014 se žalobce domáhal opravy zjevné nesprávnosti usnesení ze dne 18. 2. 2014 „i jeho doručení v odpovídající podobě“.

[4] Krajský soud v Českých Budějovicích vyhodnotil podání ze dne 3. 3. 2014 jako námitku neúčinnosti doručení usnesení. Vyzval proto žalobce usnesením ze dne 10. 3. 2014, vydaným asistentkou soudce, aby svou námitku doplnil o zákonné náležitosti tak, aby specifikoval, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označil důkazy, jimiž má být včasnost a důvodnost jeho návrhu prokázána. Proti tomuto usnesení žalobce brojil podáním ze dne 26. 3. 2014, v němž nesouhlasil s obsahem této výzvy.

[5] Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 28. 4. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 22, podání ze dne 3. 3. 2014, jehož prostřednictvím se žalobce domáhal neúčinnosti doručení usnesení krajského soudu ze dne 18. 2. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 2, odmítl, protože žalobce neodstranil vady podání ze dne 3. 3. 2014.

[6] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 12. 5. 2014, ve které vytýkal soudu, že usnesení není řádně a přesvědčivě odůvodněno, přičemž poukazoval na předchozí nesprávný postup krajského soudu. Kasační stížností rovněž napadal usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 4. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 17, kterým bylo odmítnuto podání stěžovatele ze dne 26. 3. 2014; věc byla u Nejvyššího správního soudu zapsána pod sp. zn. 4 As 103/2014.

[7] Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „Kasační stížnost je dále nepřípustná proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení.

[8] K přípustnosti kasační stížnosti proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na vyslovení neúčinnosti doručení rozhodnutí, se vyjádřil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 25. 8. 2010, č. j. 3 Ans 13/2010-109, v němž uvedl, že „usnesení o návrhu žalobce na prohlášení doručení rozhodnutí za neúčinné je nutno považovat pouze za rozhodnutí upravující vedení řízení. Takovými rozhodnutími jsou v zásadě usnesení vydávaná v průběhu řízení, nemající vliv na rozhodnutí ve věci samé.“

[9] Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené dospívá k názoru, že je na místě kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 4. 2014, č. j. 10 Na 18/2014 – 22, odmítnout, neboť je nepřípustná podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. Nejvyšší správní soud v nyní posuzované věci neshledal důvod odchýlit se od této judikatury, přičemž argumentaci stěžovatele nepřisvědčil.

[10] Jelikož kasační stížnosti byla odmítnuta, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru