Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ans 6/2008 - 37Usnesení NSS ze dne 02.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Ostravy
VěcObyvatelstvo - evidence, doklady

přidejte vlastní popisek

4 Ans 6/2008 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2008, č. j. 22 Ca 389/2007 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1. 2. 2008, č. j. 22 Ca 389/2007 - 19, odmítl žalobu žalobce na ochranu proti nečinnosti žalovaného spatřované v tom, že v řízení o vystavení nového řidičského průkazu žalovaný žalobci toliko neformálně odpověděl zamítavým přípisem ze dne 25. 9. 2007 a nevydal řádné rozhodnutí napadnutelné opravnými prostředky. Krajský soud dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) blanketní kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 2. 2008, č. j. 22 Ca 389/2007 - 29, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, co navrhuje (jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout), v jakém rozsahu usnesení krajského soudu napadá (proti kterým výrokům kasační stížnost směřuje) a z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů rozhodnutí soudu napadá. Soud dále stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě doručil soudu plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 1. 2. 2008, případně předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Soud rovněž stěžovatele poučil o možnosti ustanovení zástupce soudem.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 3. 3. 2008, což dokládá doručenka založená ve spisu, stěžovatel však na výzvu ve stanovené lhůtě, ani později nijak nereagoval.

Dne 2. 5. 2008 Krajský soud v Ostravě předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání nemá, avšak na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2008, č. j. 22 Ca 389/2007 - 19, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. července 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru