Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ans 2/2007Usnesení NSS ze dne 26.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Občanské sdružení LÍPA 2000
VěcŽivotní prostředí - ochrana přírody a krajiny

přidejte vlastní popisek

4 Ans 2/2007 - 145

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jana Dvořáka v právní věci žalobce: O. s. L., zast. JUDr. Jiřím Mazalem, advokátem, se sídlem Písek, Národní svobody 26/181, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o kasační stížnosti žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 1. 2006, č. j. 10 Ca 189/2005 - 80,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. 1. 2006, č. j. 10 Ca 189/2005 - 80, odmítl žalobu proti nečinnosti žalovaného a rozhodl dále, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 5650 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. Podanou žalobou se žalobce domáhal, aby krajský soud uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí ve věci návrhu žalobce na vyhlášení tří v žalobě konkretizovaných stromů za stromy památné. Krajský soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítl. Krajský soud v odůvodnění mimo jiné uvedl, že náklady přiznané žalobci v celkové výši 3650 Kč představují odměnu advokáta v úspěšném řízení o kasační stížnosti a v řízení před krajským soudem nemohly být náklady přiznány žádnému z účastníků, neboť žaloba byla odmítnuta.

Podáním ze dne 26. 1. 2006 žalovaný požádal o opravu chyby ve zmíněném usnesení, která podle žalovaného spočívala v nesprávném výroku o nákladech řízení.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 21. 2. 2007, č. j. 4 Ans 3/2006 - 123, zrušil opravné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 2. 2006, č. j. 10 Ca 189/2005 - 89, kterým krajský soud změnil výrok o nákladech řízení.

č. j. 4 Ans 2/2007 - 146

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) k výzvě soudu podáním ze dne 26. 3. 2007 sdělil, že jeho podání ze dne 26. 1. 2006 je kasační stížností proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 1. 2006, č. j. 10 Ca 189/2005 - 80. Stěžovatel namítal, že se krajský soud neřídil právním názorem, který ve svém rozsudku ze dne 30. 9. 2005, č. j. 4 Ans 2/2004 - 68, vyjádřil Nejvyšší správní soud. Žalovaný považuje za nezákonnou povinnost uhradit náklady řízení, jestliže výrok ve věci je v přímém rozporu s § 60 odst. 1, resp. odst. 3 s. ř. s. Stěžovatel zdůraznil, že kasační stížností nenapadá samotný výrok o náhradě nákladů řízení, ale rozpor mezi výrokem ve věci (odmítnutí žaloby) a výrokem o náhradě nákladů řízení. Stěžovatel navrhl, aby bylo rozhodnutí krajského soudu zrušeno a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení.

V doplnění kasační stížnosti ze dne 11. 4. 2007 stěžovatel znovu zdůraznil, že napadá celé rozhodnutí krajského soudu, nikoliv jen výrok o nákladech řízení.

Kasační stížnost je nepřípustná.

Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Stěžovatel ve svých podáních sice opakovaně připomíná, že nenapadá pouze výrok o náhradě nákladů řízení, nicméně námitky jím vznesené směřují jen proti tomuto výroku, a to včetně námitky rozporu výroku o věci samé s výrokem o nákladech řízení a námitky, že se krajský soud neřídil právním názorem Nejvyššího správního soudu. Stěžovatel tedy nijak nebrojí proti výroku o odmítnutí žaloby, proto dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost směřuje jen proti výroku o nákladech řízení a je nepřípustná.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 1. 2006, č. j. 10 Ca 189/2005 - 80, v souladu s § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl jako nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 2 s. ř. s.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud připomíná, že stěžovatel může požádat krajský soud o opravu částky uvedené ve výroku o nákladech řízení tak, aby byl tento výrok v souladu s odůvodněním v té části, která se k nákladům řízení vztahuje.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru