Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 73/2014 - 20Usnesení NSS ze dne 30.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníTECHNICO Opava s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

4 Afs 73/2014 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: TECHNICO Opava, s. r. o., IČ: 25849204, se sídlem Hradecká 1576/51, Opava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 2014, č. j. 22 Af 151/2011-53,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 25. 2. 2014, č. j. 22 Af 151/2011 - 53, zamítl žalobu proti Odvolacímu finančnímu ředitelství ve věci přezkumu rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 15. 8. 2011, č. j. 3201/11-1102-800588, ve věci daně z příjmů, a rozhodnutí ze dne 16. 8. 2011, č. j. 4673/10-1301-800471, ve věci daně z přidané hodnoty.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 4. 2014, č. j. 4 Afs 73/2014 - 9, vyzval stěžovatele prostřednictvím jeho právní zástupkyně k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

Právní zástupkyně stěžovatele dne 18. 4. 2014 v 7 hodin a 17 minut přijala prostřednictvím datové zprávy usnesení ze dne 8. 4. 2014, č. j. 4 Afs 73/2014 - 9. Tentýž den právní zástupkyně stěžovatele oznámila zdejšímu soudu zprávou doručenou v 15 hodin a 59 minut, že ke dni 14. 4. 2014 vypověděla plnou moc k zastupování stěžovatele a požádala o vydání nového usnesení, kterým by byl stěžovatel upozorněn na poplatkovou povinnost.

Podle § 54 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) „[r]ozsudek, který byl doručen účastníkům, je v právní moci“. Za stejných podmínek nabývá právní moci i vydané usnesení (§ 55 odst. 5 s. ř. s.), které se při zastoupení v řízení před soudem doručuje pouze zástupci účastníka řízení (§ 42 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 64 s. ř. s. ve spojení s § 28 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, „[o]dvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem“.

Podle § 20 odst. 6 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, „[n]edohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi podle odstavců 1 až 5 nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá“.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

Stěžovatel byl prostřednictvím své právní zástupkyně řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku ze dne 8. 4. 2014, č. j. 4 Afs 73/2014 - 9, nabylo právní moci dne 18. 4. 2014 jeho doručením právní zástupkyni žalobce. Výpověď plné moci se stala účinnou totiž až jejím oznámením Nejvyššímu správnímu soudu, které právní zástupkyně stěžovatele zaslala dne 18. 4. 2014 po přijetí uvedeného usnesení (což ostatně výslovně potvrdila ve svém podání). Doručení usnesení z 8. 4. 2014 je tedy nepochybně účinné. K sdělení právní zástupkyně z 18. 4. 2014 Nejvyšší správní soud poukazuje na její povinnost činit veškeré neodkladné úkony tak, aby její (bývalý) klient neutrpěl na svých právech a oprávněných zájmech. Nejvyšší správní soud vychází z profesionality právní zástupkyně, která nepochybně o doručeném usnesení Nejvyššího správního soudu stěžovatele informovala, a pokud ten soudní poplatek neuhradil, nemá zjevně zájem na projednání kasační stížnosti.

Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v předmětném usnesení doručeném stěžovateli prostřednictvím jeho právní zástupkyně dne 18. 4. 2014, uplynula v pátek dne 25. 4. 2014. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru