Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 59/2014 - 31Usnesení NSS ze dne 15.04.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMIKO - Market Strážnice, spol. s r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

4 Afs 59/2014 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: MIKO – Market Strážnice, spol. s r. o., IČ: 63490331, se sídlem náměstí Svobody 491, Strážnice, zast. Mgr. Lukášem Wimětalem, advokátem, se sídlem Údolní 8, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2014, č. j. 62 Af 56/2012 - 131,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. 2. 2014, č. j. 62 Af 56/2012 - 131, zamítl žalobu proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství ze dne 27. 4. 2012, č. j. 6556/12-1301-704581, č. j. 6555/12-1301-704581, č. j. 6366/12-1200-701858 a č. j. 6367/12-1200-701858, jimiž rozhodovalo Odvolací finanční ředitelství o odvoláních proti rozhodnutím Finančního úřadu ve Veselí nad Moravou.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 3. 2014, č. j. 4 Afs 59/2014 - 12, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 21. 3. 2014, č. j. 4 Afs 59/2014 - 12, doručeném stěžovateli dne 3. 4. 2014, uplynula ve čtvrtek dne 10. 4. 2014. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru