Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 413/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 09.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

4 Afs 413/2020 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: M. G., zast. Mgr. Zuzanou Kalincovou, advokátkou, se sídlem Jindřišská 16, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 4. 2017, č. j. 18274/17/5200-10421-700366 a č. j. 18276/17/5200-10421-700366, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2020, č. j. 8 Af 27/2017 - 43,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 11. 2020, č. j. 8 Af 27/2017 - 43, zamítl žalobu proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 4. 2017, č. j. 18274/17/5200-10421-700366 a č. j. 18276/17/5200-10421-700366, která byla vydána ve věci doměření daně z příjmů fyzických osob za roky 2012 a 2013 žalobkyni (dále jen „stěžovatelka“). Ta proti uvedenému rozsudku podala včasnou kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 1. 2021, č. j. 4 Afs 413/2020 - 11, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb. (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Soud stěžovatelku také poučil, že řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by jí mohla vzniknout újma, a ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohla poplatek dosud zaplatit.

[3] Z údajů na doručence je zřejmé, že toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 18. 1. 2021. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak skončila v úterý dne 2. 2. 2021. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí za každého stěžovatele 5.000 Kč).

[5] Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích stanoví, že po marném uplynutí lhůty určené poplatníku ve výzvě k zaplacení soudního poplatku (v délce alespoň 15 dnů) soud řízení zastaví.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[7] Nejvyšší správní soud proto shrnuje, že stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona a § 9

odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení o ní zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru