Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 359/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 20.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMoravskoslezský kraj
VěcDotace, rozpočtová pravidla

přidejte vlastní popisek

4 Afs 359/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: K. L., zast. Mgr. Petrem Pešatem, advokátem, se sídlem Přívozská 703/10, Ostrava, proti žalovanému: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, proti usnesení rady žalovaného ze dne 1. 6. 2020, č. j. 89/7830, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2020, č. j. 25 Af 105/2020 – 7,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč k rukám jeho zástupce Mgr. Petra Pešata, advokáta. Soudní poplatek bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) shora označeným usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustnou žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení výroku 3. a 4. usnesení rady žalovaného ze dne 1. 6. 2020, č. 89/7830. Usnesení rady žalovaného totiž neshledal rozhodnutím správního orgánu ve smyslu zákonné definice uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. podléhajícím soudnímu přezkumu.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) nyní napadá toto usnesení krajského soudu kasační stížností.

[3] Dříve než o kasační stížnosti mohl Nejvyšší správní soud rozhodnout, vzal ji stěžovatel zpět podáním datovaným 12. 5. 2021.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) téhož zákona, soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[5] Jelikož projev vůle stěžovatele, učiněný podáním datovaným 12. 5. 2021, nevzbuzuje pochybnosti, že jím stěžovatel zamýšlí ukončit řízení o kasační stížnosti jeho zastavením a nemá zájem na jeho dalším pokračování, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona (a s přihlédnutím ke skutečnosti, že stěžovatel uvedl, že sice došlo mezi stranami k mimosoudnímu urovnání sporu, ale že náhradu nákladů řízení nepožaduje) rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

[7] Podle § 10 odst. 3, věty první, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč stěžovateli. Soudní poplatek bude vrácen k rukám zástupce stěžovatele Mgr. Petra Pešata, advokáta. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích, podle kterého je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru