Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 352/2018 - 23Usnesení NSS ze dne 03.01.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníChemoprojekt, a.s.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

4 Afs 352/2018 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Chemoprojekt, a.s., se sídlem Třebohostická 3069/14, Praha 10, zast. JUDr. Adamem Batunou, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2014, č. j. 6044/14/5000-14303-711309, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2018, č. j. 5 Af 23/2014 - 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze bránila proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 19. 2. 2013, č. j. 41192/13-4000-07201-506413, jímž tento správce daně podle § 106 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zastavil doměřovací řízení ve věci dodatečného daňového přiznání žalobkyně k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2008. Krajský soud žalobu napadeným rozsudkem pro nedůvodnost zamítl.

[2] Proti rozsudku městského soudu brojila žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností podanou prostřednictvím datové schránky dne 19. 11. 2018 (pondělí).

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení, jakož i včasností kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[4] Městský soud doručil dne 1. 11. 2018 (čtvrtek) napadený rozsudek do vlastních rukou zástupce stěžovatelky, Jana Horešovského, daňového poradce, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

[5] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

[6] Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 1. 11. 2018 (den doručení napadeného rozsudku). Lhůta pro podání kasační stížnosti proto uplynula ve čtvrtek 15. 11. 2018. Kasační stížnost podaná dne 19. 11. 2018 prostřednictvím datové schránky právního zástupce žalobkyně, JUDr. Adama Batuny, advokáta, je tedy opožděná, zmeškání lhůty přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

[7] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[9] Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost se opírá o § 10 odst. 3 větu třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Jelikož byl návrh na zahájení řízení odmítnut před prvním jednáním, „soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek“. Soudní poplatek ve výši 5.000 Kč proto bude stěžovatelce vyplacen z účtu soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. ledna 2019

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru