Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 195/2018 - 94Usnesení NSS ze dne 09.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

4 Afs 195/2018 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Mirko Möllen, advokát, se sídlem Barthstrasse 16, Mnichov, Spolková republika Německo, insolvenční správce dlužníka VIKTORIAGRUPPE Aktiengesellschaft, se sídlem Germeringer Str. 1, Krailling, Spolková republika Německo, podnikajícího na území České republiky prostřednictvím VIKTORIAGRUPPE Aktiengesellschaft – organizační složka, se sídlem Pražská 636, Dolní Břežany, zast. JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem, se sídlem Šaldova 466/34, Praha 8, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 8. 2015, č. j. 25642/15/5200-10424-706807, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2018, č. j. 8 Af 55/2016 - 47,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Specializovaný finanční úřad (dále jen „správní orgán prvního stupně“) rozhodnutím ze dne 10. 2. 2015, č. j. 33109/15/4000-50711-208880, stanovil dlužníku za část zdaňovacího období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 k přímé úhradě daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve výši 265.833 Kč.

[2] Žalovaný shora uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání dlužníka a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil.

[3] Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji v záhlaví specifikovaným rozsudkem zamítl.

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) nyní napadá tento rozsudek městského soudu kasační stížností.

[4] Jelikož stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 9. 2019, č. j. 4 Afs 195/2018 – 70, k jeho úhradě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Dne 10. 10. 2019 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků. V reakci na stěžovatelovu žádost mu Nejvyšší správní soud zaslal dne 8. 11. 2019 přípis, v němž jej vyzval, ať doloží majetkové poměry dlužníka, k čemuž mu stanovil lhůtu 2 týdny od doručení tohoto přípisu. Stěžovatel však na výzvu soudu nikterak nereagoval a kasační soud tudíž usnesením ze dne 13. 12. 2019, č. j. 4 Afs 195/2018 – 88, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a opět jej vyzval k tomu, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě.

[5] Naposledy uvedené usnesení bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele dne 19. 12. 2019. Kasačním soudem stanovená patnáctidenní lhůta k úhradě soudního poplatku tedy počala stěžovateli plynout dne 20. 12. 2019 (pátek) a uplynula dne 3. 1. 2020 (pátek). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který v § 9 odst. 1 stanoví, že: „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[7] Jelikož stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru