Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Afs 190/2016 - 17Usnesení NSS ze dne 08.09.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

4 Afs 190/2016 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: L. Č., zast. JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem, se sídlem Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2016, č. j. 8 Af 7/2012 – 61,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 24. 8. 2016 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2016, č. j. 8 Af 7/2012 – 61, jímž byla zamítnuta jeho žaloba, v níž brojil proti rozhodnutím Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu (ve věci původně rozhodovalo toto finanční ředitelství, které však bylo ke dni 31. 12. 2012 zrušeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a jeho působnost přešla na Odvolací finanční ředitelství, přičemž dle § 20 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. platí, že jsou-li v rozhodnutích vydaných při správě daní uvedeny územní finanční orgány, zde Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, rozumí se jimi orgány finanční správy příslušné dle zákona č. 456/2011 Sb., v tomto případě tedy Odvolací finanční ředitelství). Jednalo se o rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 6. 1. 2012, č. j. 334/12-1300-109360, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí (dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty) Finančního úřadu pro Prahu 9 ze dne 21. 7. 2011, č. j. 388421/11/009915204233, jímž byla žalobci za zdaňovací období červenec 2008 dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty ve výši 161.147 Kč a sdělena povinnost uhradit penále 32 229 Kč a rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 6. 1. 2012, č. j. 165/12 – 1300-109360, kterým bylo zamítnuto odvolaní žalobce a potvrzeno rozhodnutí (dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty) Finančního úřadu pro Prahu 9 ze dne 21. 7. 2011, č. j. 388461/11/009915204233, jímž byla žalobci za zdaňovací období září 2008 dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty ve výši 455.338 Kč a sdělena povinnost uhradit penále 91.067 Kč.

[2] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, přičemž poplatek činí 5.000 Kč (viz položka 19 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 25. 8. 2016, č. j. 4 Afs 190/2016 – 9, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Současně soud stěžovatele poučil, že má-li za to, že jsou u něj ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. splněny podmínky pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve stejné lhůtě požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

[3] Výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 30. 8. 2016 (viz doručenka připojená k č. l. 9 spisu zdejšího soudu). Lhůta sedmi dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet dne 31. 8. 2016 a uplynula dne 6. 9. 2016. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil, přičemž ani nepožádal soud o osvobození od soudních poplatků.

[4] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2016

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru