Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 94/2012 - 8Usnesení NSS ze dne 16.08.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

4 Ads 94/2012 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Š. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2012, č. j. 34 Ad 88/2011 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2012, č. j. 34 Ad 88/2011 - 29, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 7. 2011, č. j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce ze dne 9. 7. 2011, směřující proti posudku o invaliditě, nikoliv proti rozhodnutí, a proto byly tyto námitky posouzeny jako nepřípustné, neboť námitky lze podat toliko proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, pokud takové rozhodnutí bylo oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení po 31. 12. 2009.

Dne 29. 6. 2012 byla Krajskému soudu v Brně doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) podaná k poštovní přepravě dne 27. 6. 2012, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2012, č. j. 34 Ad 88/2011 - 29. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba proti uvedenému rozhodnutí žalované o námitkách.

Vyjádření žalované ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1

písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci byla zásilka určená do vlastních rukou stěžovatele, obsahující rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2012, č. j. 34 Ad 88/2011 - 29, stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 11. 6. 2012. Tato skutečnost vyplývá z doručenky založené na č. l. 30 spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 34 Ad 88/2011. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2012, č. j. 34 Ad 88/2011 - 29, byl tedy stěžovateli doručen do vlastních rukou dne 11. 6. 2012. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 27. 6. 2012.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno v pondělí dne 11. 6. 2012. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet v úterý dne 12. 6. 2012. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí

uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak v dané věci připadl na pondělí dne 25. 6. 2012. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 25. 6. 2012, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 27. 6. 2012, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 3 spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 94/2012. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru