Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 92/2013 - 39Usnesení NSS ze dne 14.11.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKomora daňových poradců ČR
VěcZájmová a profesní samospráva
Prejudikatura

6 As 25/2003


přidejte vlastní popisek

4 Ads 92/2013 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: Ing. M. A., zast. Mgr. Petrem Holubem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 1096/19, Praha 1, proti žalované: Komora daňových poradců České republiky, se sídlem Kozí 26/4, Brno, zast. JUDr. Alexandrem Nettem, advokátem, se sídlem Hlavní 1069/40, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2013, č. j. 30 A 109/2011 - 63,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalované se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalované JUDr. Alexandra Netta, advokáta, se sídlem Hlavní 40, Brno.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. 9. 2013, č. j. 30 A 109/2011 - 63, zrušil rozhodnutí presidia žalované ze dne 15. 7. 2011 i rozhodnutí disciplinárního senátu č. XIX disciplinární komise žalované, věc vrátil žalované k dalšímu řízení a uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Předmětným rozhodnutím žalované byla žalobkyně uznána vinnou za porušení povinností daňového poradce podle § 6 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, za což jí bylo uloženo disciplinární opatření formou peněžité pokuty ve výši 40.000 Kč.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost. Na základě výzvy soudu žalovaná dne 23. 10. 2013 uhradila na účet Nejvyššího správního soudu soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč.

Podáním učiněným osobně u Krajského soudu v Brně dne 13. 11. 2013, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 14. 11. 2013, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“

Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000 Kč žalované k rukám jejího zástupce do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2013

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru