Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 91/2013 - 24Usnesení NSS ze dne 31.10.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Policejní prezidium České republiky
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

4 Ads 91/2013 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: rada pplk. PhDr. M. G., zast. JUDr. Jaroslavem Tesákem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem Jaselská 940/23, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Policejní prezidium, se sídlem Strojnická 935/27, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2013, č. j. 36 Ad 15/2012 – 85,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím policejního prezidenta ze dne 10. 8. 2012, č. j. PPR-9589-6/ČJ-2012-990131, bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí ředitele Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 30. 3. 2012, č. JMK-1090/2012, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně byl žalobce odvolán ze služebního místa zástupce vedoucího územního odboru Vyškov a převeden do personální pravomoci ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, který provede ustanovení na služební místo.

[2] Proti rozhodnutí policejního prezidenta, jakož i proti rozhodnutí náměstka policejního prezidenta ze dne 10. 8. 2012, č. j. PPR-10580-8/ČJ-2012-990131, týkajícímu se ustanovení žalobce na služební místo u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování s místem služebního působiště Praha, se žalobce bránil žalobou ze dne 11. 9. 2012, ve které navrhl, aby soud napadená rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a současně rozhodl o nákladech řízení a právního zastoupení žalobce, a dále aby soud zrušil nabídkové řízení na služební místo Ředitele lidských zdrojů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a nařídil ustanovení žalobce na toto služební místo, jakož i zrušil nabídkové řízení na služební místo vedoucího a zástupce územního odboru Blansko – Vyškov, nařídil vypsání nového nabídkového řízení a nařídil zpřístupnění finanční rozvahy systemizace pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Mimoto navrhl, aby byl žalobě přiznán odkladný účinek.

[3] Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 10. 2012, č. j. 10 Ad 17/2012 – 28, vyloučil žalobu proti rozhodnutí náměstka policejního prezidenta ze dne 10. 8. 2012, č. j. PPR-10580-8/ČJ-2012-990131, k samostatnému projednání a současně postoupil žalobu proti rozhodnutím policejního prezidenta ze dne 10. 8. 2012, č. j. PPR-9589-6/ČJ-2012-990131, Krajskému soudu v Brně.

[4] Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 1. 2013, č. j. 36 Ad 15/2012 – 56, zamítl návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby.

[5] Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. 8. 2013, č. j. 36 Ad 15/2012 – 85, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

[6] Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2013 se žalobce (dále též „stěžovatel“) bránil kasační stížností ze dne 7. 10. 2013, ve které navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně uvedl, že soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu.

[7] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 10. 2013, č. j. 4 Ads 91/2013 – 13, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky 19 Sazebníku poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon o soudních poplatcích“]) činí 5000 Kč. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[8] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v projednávané věci byly naplněny podmínky pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

[9] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. „soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon,“ přičemž poznámka pod čarou odkazuje například na zákon o soudních poplatcích. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně užít i pro řízení o kasační stížnosti.

[10] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích „jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti.“ Podle § 9 odst. 1 téhož zákona „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

[11] Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nebyl poplatek za kasační stížnost zaplacen současně s jejím podáním, přičemž stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uvedl, že soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 10. 2013 stěžovatele vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení a současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Usnesení bylo doručováno zástupci stěžovatele do datové schránky s identifikátorem ID DS: tmgf452, do níž bylo stěžovateli v předcházejícím řízení řádně doručováno. Z potvrzení o doručení do datové schránky, vztahujícího se k předmětnému usnesení a k němu ve spise připojeného, se podává, že toto bylo zástupci stěžovatele doručeno přihlášením do datové schránky dne 14. 10. 2013.

[12] Lhůta k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost podle výzvy soudu proto počala běžet dne 15. 10. 2013 a marně uplynula v pátek dne 21. 10. 2013, a to v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 věta první s. ř. s., podle něhož „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.“ Soudní poplatek však stěžovatelem nebyl v určené lhůtě a ani později až do dne vydání tohoto usnesení zaplacen.

[13] Vzhledem k tomu, že poplatek za kasační stížnost nebyl žalobcem jako stěžovatelem v soudem stanovené lhůtě a ani později až do dne vydání tohoto usnesení zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti v souladu s § 47 písm. c) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích usnesením zastavil.

[14] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru