Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 88/2010 - 135Usnesení NSS ze dne 05.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

4 Ads 88/2010 - 135

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: B. H., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110, zamítl žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. K tomu soud uvedl, že žalobce odmítl převzít občanský průkaz, a proto nemohl být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Tím zabránil zlepšení svých majetkových poměrů. Jeho tvrzení o majetkových poměrech je dále nevěrohodné, neboť není zřejmé, z čeho hradí náklady na své živobytí. Navíc je žalobce vlastníkem nemovitosti. Podle soudu tedy nebyly splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a proto tato žádost, stejně jeho žádost o ustanovení zástupce, musela být zamítnuta.

Proti tomuto rozhodnutí soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost. V ní uvedl, že od ledna 2006 je bez příjmu a nemá žádné úspory. Přiznaný důchod mu není vyplácen. S majetkem nemůže disponovat, protože nemá osobní doklady, které mu zadržuje stát.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud konstatuje, že zásilka obsahující usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110, byla z důvodu nezastižení stěžovatele vložena do jeho domovní schránky dne 4. 2. 2010, jak vyplývá z doručenky založené na č.l. 111. Podle 50 odst. 1 o. s. ř. bylo tedy předmětné usnesení soudu stěžovateli doručeno fikcí ve čtvrtek 4. 2. 2010. Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno ve čtvrtek 4. 2. 2010 a lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet v pátek 5. 2. 2010. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tedy v dané věci připadl na čtvrtek 18. 2. 2010.

V předkládací zprávě na č. l. 119 Městský soud v Praze uvedl, že „kasační stížnost byla podána osobně dne 25. 2. 2010 a není podána včas.“ Z obsahu spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se v něm na č. l. 117 nachází kasační stížnost datovaná pondělím 15. 2. 2010. Druhý list kasační stížnosti založený na č.l. 118 je opatřen podacím razítkem podatelny „Městský soud v Praze, pracoviště Spálená 2, Praha 2“ s tím, že podání došlo dne 25. 2. 2010. Podle Nejvyššího správního soudu z tohoto údaje nevyplývalo, že kasační stížnost byla podána téhož dne osobně. Proto přípisem ze dne 24. 8. 2010, č. j. 4 Ads 88/2010 - 126, vyzval Městský soud v Praze, aby zjistil, kdy a jakým způsobem byla kasační stížnost podána. K této výzvě předseda senátu Městského soudu v Praze Mgr. Aleš Sabol sdělil přípisem ze dne 16. 12. 2010, založeným na č. l. 131, že „zasílá vyjádření podatelny Městského soudu v Praze, pracoviště Spálená, a spis 1 Cad 77/2007. Tento spis neobsahuje pokyn k založení kasační stížnosti obsažené v doručené zásilce do spisu 7 Ca 67/2008. Podatelna však vyloučila, že by byla dne 25. 2. 2010 doručena ještě jiná zásilka z daného odesílacího místa (Ostroměř). Jelikož razítka podatelny na podání určeném do spisu 1 Cad 77/2007 a do spisu 7 Ca 67/2008 obsahují stejný datum i čas doručení soudu … dospěl soud k závěru, že zásilka … obsahovala jak podání do spisu 1 Cad 77/2007 tak i kasační stížnost proti usnesení ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110.“. K tomu předseda senátu Městského soudu v Praze doložil vyjádření pracovnic podatelny a úhrnný dodací lístek, které jsou založeny na č.l. 127 až 130 spisu.

Z razítka obsaženého na poštovní obálce, která je založena na č. l. 53 spisu sp. zn. 1 Cad 77/2007, vyplývá, že stěžovatel předal dne 22. 2. 2010 k poštovní přepravě zásilku, kterou nesprávně adresoval na pracoviště Městského soudu v Praze, Spálená 2. Písemnost obsažená ve spise sp. zn. 1 Cad 77/2007 přitom stejně jako kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110, byla opatřena podacím razítkem s vyznačením data a času doručení 25. 2. 2010 ve 13 hodin a jiná zásilka od žalobce nebyla na pracoviště Městskému soudu v Praze ve Spálené ulici a v ulici Hybernská tento den doručena, jak vyplývá z vyjádření pracovnic podatelny a úhrnného dodacího listu, založených na č. l. 127 až 130 spisu sp. zn. 7 Ca 67/2008. Ve shodě s Městským soudem v Praze lze tedy konstatoval, že zásilka podaná k poštovní přepravě dne 22. 2. 2010 obsahovala jak podání do spisu sp. zn. 1 Cad 77/2007, tak i kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2010, č. j. 7 Ca 67/2008 - 110. Ta tedy byla stěžovatelem podána opožděně, neboť poslední den lhůty pro její včasné podání připadl na den 18. 2. 2010, jak již bylo zmíněno. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2011

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru