Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 87/2009 - 52Usnesení NSS ze dne 29.10.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo spravedlnosti
Česká správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní

přidejte vlastní popisek

4 Ads 87/2009 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: Ing. M. L., zastoupeného Mgr. Václavem Kokošínským, advokátem se sídlem Na Hradbách 2632/18, Ostrava, proti žalovaným: 1) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, 2) Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, k žalobě o náhradu škody a k žalobě o příplatek ke starobnímu důchodu, v řízení o kasační stížnosti zástupce žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2009, č. j. 19 Cad 10/2008 - 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 4. 5. 2009, doručeným Krajskému soudu v Ostravě téhož dne, JUDr. Karlem Sochorem, advokátem, zástupcem Mgr. Václava Kokošínského, který zastupoval v řízení před Krajským soudem v Ostravě ve shora označené věci žalobce, se zástupce žalobce (Mgr. Václav Kokošínský) domáhá změny usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2009, č. j. 19 Cad 10/2008 - 39, a to pokud se týká výroku pod bodem III. Tímto usnesením soud přiznal Mgr. Václavu Kokošínskému, advokátovi, za zastupování žalobce na základě usnesení téhož soudu ze dne 30. 11. 2008, č. j. 19 Cad 10/2008 – 29, odměnu dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f), § 7 a § 11 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb. za 2 úkony právní služby a dle ustanovení § 13 odst. 3 téže vyhlášky ke 2 úkonům náhradu hotových výdajů, souhrnně v celkové částce 1600 Kč.

V kasační stížnosti bylo dovozováno, že soud měl ustanovenému zástupci přiznat odměnu za zastupování podle vyhlášky z pcta 600 000 Kč, což byla výše uplatňované náhrady škody žalobce za protiprávní věznění, a to v celkové částce 26 180 Kč, včetně DPH.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení, a zda není dán důvod k odmítnutí kasační stížnosti. Soud vycházel z následujících skutečností a úvah.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Rozhodnutím o nákladech řízení je nutno rozumět nejen rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (především mezi účastníky řízení), ale i rozhodnutí o placení nákladů řízení. Pod pojem placení nákladů řízení spadá jak placení nákladů účastníky řízení, tak i placení nákladů státem. Rozhodnutím o nákladech řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 s. ř. s. je tedy i rozhodnutí o povinnosti zaplatit ustanovenému zástupci hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování osoby (účastníka řízení - § 35 odst. 8 s. ř. s.). I když s. ř. s. v uvedeném směru obsahuje samostatnou právní úpravu, lze pro podporu tohoto stanoviska poukázat i na obsahově shodné ustanovení § 140 odst. 2 o. s. ř. (s částí ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s.), které je zařazeno pod nadpisem „placení nákladů řízení“. Ostatně takto Nejvyšší správní soud již opakovaně judikoval, a daný právní názor tak odpovídá ustálené judikatuře; viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Azs 76/2003 - 41, ze dne 22. 4. 2004, nebo rozsudek ze dne 15. 9. 2008, č. j. 4 Azs 51/2008 - 79, www.nssoud.cz.

Z těchto důvodů nezbylo než kasační stížnost odmítnout, jakožto návrh, který je podle tohoto zákona nepřípustný [§ 46 odst. 1 písm. d), § 120 s. ř. s.].

Vzhledem k zásadě hospodárnosti řízení nebylo prováděno doplňující zjišťování, zda Mgr. Václav Kokošínský byl žalobcem zmocněn k podání kasační stížnosti, když důvod k odmítnutí návrhu byl dán již se zřetelem na shora uvedené skutečnosti. Pro úplnost v tomto směru je možno uvést, že oprávnění zastupovat žalobce založené usnesením krajského soudu ze dne 30. 11. 2008, č. j. 19 Cad 10/2008 – 29, bylo založeno v řízení o žalobě.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2009

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru