Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 82/2006Usnesení NSS ze dne 14.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 82/2006 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: J. P., zast. JUDr. Konštantínom Vaľom, advokátem, se sídlem Prešov, Konštantína 3, Slovenská republika, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 22 Cad 4/2006 - 15,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 18. 4. 2006 u Krajského soudu v Brně se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 28. 2. 2006, č. j. 22 Cad 4/2006 - 15, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. 9. 2005, č. j. x, kterým byl stěžovateli přiznán starobní důchod, avšak vzhledem k tomu, že stěžovatel nesplňoval podmínky pro výplatu starobního důchodu (vykonával výdělečnou činnost v cizině), rozhodl tak, že výplata starobního důchodu stěžovateli nenáleží.

Krajský soud v Brně po provedení úkonů ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), předložil dne 1. 8. 2006 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 10. 11. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 11. 2006, stěžovatel uvedl, že tímto svým podáním bere svoji kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. 22 Cad 4/2006, ze dne 28. 2. 2006, v celém rozsahu zpět a žádá soud, aby řízení zastavil.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

č. j. 4 Ads 82/2006 - 32

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru