Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 80/2011 - 58Rozsudek NSS ze dne 15.06.2011

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníOborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Rozhodčí orgán
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění
Prejudikatura

4 Ads 150/2010 - 76


přidejte vlastní popisek

4 Ads 80/2011 - 58

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalované: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011, č. j. 11 Ad 9/2010 - 36,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011, č. j. 11 Ad 9/2010 - 36, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 2. 2011, č. j. 11 Ad 9/2010 - 36, nepřiznal žalobci osvobození od placení soudních poplatků a záloh pro řízení o žalobě proti rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované ze dne 28. 1. 2010, č. j. RO 356/0941008074/2009. V odůvodnění tohoto usnesení soud uvedl, že žalobce opakovaně vyzýval k zaplacení soudního poplatku, nicméně ten na výzvy pouze reagoval žádostmi o prodloužení lhůty ke splnění poplatkové povinnosti. Posléze žalobce požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků, a proto ho soud vyzval, aby prokázal své osobní, výdělkové a majetkové poměry. Na to žalobce reagoval opakovanými žádostmi o prodloužení lhůty, přičemž své poměry nijak nedoložil. Na základě toho soud dovodil, že žalobce neprokázal splnění předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

V kasační stížnosti proti tomuto usnesení žalobce (dále též „stěžovatel“) namítl, že postup soudu byl protiústavní. Stěžovatel přitom dále argumentoval skutečnostmi, které s posuzovanou věcí nijak nesouvisí. Navrhl však, aby Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011, č. j. 11 Ad 9/2010 - 36, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná (obdobně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2005, č. j. 2 Afs 95/2005 - 110, www.nssoud.cz), přičemž je i důvodná.

Nejvyšší správní soud totiž shledal v postupu Městského soudu v Praze vady, ke kterým je ve smyslu § 109 odst. 3 s. ř. s. povinen přihlédnout z úřední povinnosti. Konkrétně se jedná o zmatečnost řízení před soudem, která je uvedena v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.

Stěžovatel napadl žalobou rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované, které bylo vydáno ve věci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato skutečnost vyplývá jak z obsahu žaloby, napadeného rozhodnutí správního orgánu, tak i z dalších písemností obsažených ve spise. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se od poplatku osvobozují mj. řízení ve věcech pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Podle Nejvyššího správního soudu proto žaloba nepodléhala poplatkové povinnosti. Pro postup soudu, který nejprve stěžovatele vyzval, aby uhradil soudní poplatek a dále rozhodoval o jeho návrhu na přiznání osvobození od soudního poplatku, tudíž chyběly podmínky řízení. Stěžovatel neměl být vyzýván k zaplacení soudního poplatku, takže nebylo na místě ani rozhodovat o jeho návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků. Řízení o zaplacení soudního poplatku proto bylo zmatečné.

S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že je dán důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Proto podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm je tento soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán výše vysloveným právním názorem. V dalším řízení tudíž nebude na zaplacení soudního poplatku trvat.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 věty první s. ř. s. Městský soud v Praze v novém rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2011

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru