Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 69/2011 - 83Rozsudek NSS ze dne 30.05.2011

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMagistrát města Ostravy
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

4 Azs 6/2010 - 42


přidejte vlastní popisek

4 Ads 69/2011 - 83

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: I. M., zast. JUDr. Igorem Honusem, advokátem, se sídlem Sokolská třída 21, Ostrava, proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem 30. dubna 3130/2D, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2011, č. j. 38 Cad 20/2007 - 73,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2011, č. j. 38 Cad 20/2007 - 73, se zrušuje a věc sevrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. 3. 2011, č. j. 38 Cad 20/2007 - 73, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů. V odůvodnění tohoto usnesení soud uvedl, že žalobce dne 24. 1. 2011 požádal, aby mu byl pro řízení o žalobě ustanoven zástupcem advokát JUDr. Piterka. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. je jedním z předpokladů pro ustanovení zástupce splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků. Za tím účelem soud žalobci dne 7. 2. 2011 doručil prohlášení o majetkových, výdělkových a osobních poměrech a uložil mu, aby jej ve stanovené 10 denní lhůtě vrátil řádně vyplněné. Žalobce však na výzvu soudu nijak nereagoval, čímž neprokázal, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a následné ustanovení zástupce. Podle soudu sdělení žalobce, že své majetkové poměry již soudu dříve sdělil, na tom ničeho nemění. U každé žádosti o ustanovení zástupce je totiž nutné zkoumat aktuální poměry účastníka řízení a nelze automaticky přejímat ty, které byly prokazovány dříve. Proto soud návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl.

Ve včas podané kasační stížnosti žalobce (dále též „stěžovatel“) uvedl, jaké jsou jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry. Zmínil, že nemá žádné příjmy, osobní majetek má zastavený a závazky mu vznikly z důvodu soudních sporů se státem.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil. Kasační stížnost je podle § 102 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) přípustná. Nejvyšší správní soud ji přitom shledal důvodnou, neboť v postupu krajského soudu shledal vady, ke kterým byl ve smyslu § 109 odst. 3 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) povinen přihlédnout z úřední povinnosti. Konkrétně se jedná o zmatečnost řízení před soudem, která je uvedena v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.

Podle Nejvyššího správního soudu krajský soud pochybil, když rozhodoval o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce. Na danou věc je totiž třeba aplikovat závěry judikatury, představované rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2010, č. j. 4 Azs 6/2010 - 42, publikovaným pod č. 2081/2010 Sb. NSS. Podle jeho právních závěrů „ustanoví-li v řízení o kasační stížnosti krajský soud účastníku řízení zástupce (§ 105 odst. 2 ve spojení s § 35 odst. 8 s. ř. s.), takto ustanovený advokát zastupuje účastníka i v dalším řízení o žalobě před krajským soudem poté, co bylo původní rozhodnutí krajského soudu Nejvyšším správním soudem zrušeno.“. V nyní posuzovaném případě byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2010, č. j. 38 Cad 20/2007 - 36, usnesením téhož soudu ze dne 23. 3. 2010, č. j. 38 Cad 20/2007 - 40, ustanoven zástupcem advokát JUDr. Igor Honus. Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, a proto napadené unesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2010, č. j. 38 Cad 20/2007 - 36, rozsudkem ze dne 28. 7. 2010, č. j. 4 Ads 62/2010 - 52, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm právní vztah zastoupení mezi stěžovatelem a JUDr. Igorem Honusem, který byl založen usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2010, č. j. 38 Cad 20/2007 - 40, podle shora uvedené judikatury i nadále trvá. Za této situace tedy nebyly dány podmínky pro rozhodnutí o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani to, že stěžovatel v podání ze dne 24. 1. 2001 požadoval, aby mu byl zástupcem ustanoven JUDr. Piterka, tedy jiný advokát. Za situace, kdy byl stěžovateli ustanoven zástupcem advokát JUDr. Igor Honus totiž bylo nejprve zapotřebí požádat soud o zrušení tohoto ustanovení podle § 20 odst. 2 věty první zákona č. 85/2006 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a teprve po vyhovění návrhu mohlo být přistoupeno k ustanovení jiného advokáta. Návrh na zrušení ustanovení zástupce JUDr. Igora Honuse však stěžovatel v dalším řízení o žalobě dosud nepodal.

Lze tedy uzavřít, že řízení o návrhu na ustanovení zástupce bylo zmatečné, v důsledku čehož byl naplněn důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Proto Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. V něm je tento soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán výše vysloveným právním názorem. V dalším řízení zároveň krajský soud podle § 54 odst. 4 věty první s. ř. s. provede opravu zjevné nesprávnosti touto kasační stížností napadeného usnesení, neboť jeho první stranu označil číslem jednacím 38 Cad 20/2007 - 73, ačkoliv po vydání zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2010, č. j. 4 Ads 62/2010 - 52, věc zapsal pod novou sp. zn. 38 Ad 47/2010. O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 věty první s. ř. s. krajský soud v novém rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2011

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru