Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 69/2008 - 19Usnesení NSS ze dne 22.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 69/2008 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: E. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně podané proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2007, č. j. 33 Cad 137/2007 - 6,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně poštovní přepravou dne 31. 3. 2008 se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení shora označeného usnesení, kterým bylo odmítnuto její podání, jímž brojila proti rozhodnutí o odnětí částečného invalidního důchodu a požádala o nové přezkoumání jejího zdravotního stavu.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení, ve kterém byla stěžovatelka řádně poučena o možnosti podat do dvou týdnů ode dne jeho doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, byl stěžovatelce doručen dne 2. 11. 2007.

V souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. přitom stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Protože dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byl pátek 2. 11. 2007 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro podání kasační stížnosti byl pátek 16. 11. 2007.

Jak vyplývá z obsahu spisu, stěžovatelka ve stanovené lhůtě pro podání kasační stížnosti na doručené usnesení Krajského soudu nereagovala. Následně však podáním ze dne 29. 3. 2008, odeslaným dne 31. 3. 2008, adresovaným Krajskému soudu v Brně, doplnila další údaje ke svému zdravotnímu stavu. Krajský soud v Brně přípisem ze dne 17. 4. 2008 požádal stěžovatelku o sdělení, zda podáním ze dne 29. 3. 2008, odeslaným dne 31. 3. 2008, mínila podat kasační stížnost proti jeho usnesení ze dne 30. 10. 2007, č. j. 33 Cad 137/2007 - 6, a současně stěžovatelku poučil, že toto podání by bylo jako kasační stížnost opožděné a Nejvyšší správní soud by kasační stížnost odmítl. Stěžovatelka přípisem ze dne 3. 5. 2008 krajskému soudu sdělila, že svým podáním mínila podat kasační stížnost proti rozhodnutí č. j. 33 Cad 137/2007 - 6.

Nejvyšší správní soud podání stěžovatelky ze dne 29. 3. 2008, odeslané dne 31. 3. 2008, za tohoto stavu věci posuzoval jako kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla, jak vyplývá z údajů uvedených na poštovní obálce, Krajskému soudu v Brně zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence (podána na poště) až dne 31. 3. 2008, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud ji musel podle § 46 odst. 1 písm. b), ve spojení s § 120 s. ř. s., jako opožděnou odmítnout.

Stěžovatelka kasační stížnost podala, aniž by byla v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jak požaduje § 105 s. ř. s. V situaci, kdy byla kasační stížnost podána zjevně opožděně, se krajský soud, jemuž jinak přísluší odstraňovat příp. nedostatky podané kasační stížnosti, se touto otázkou již zabývat nemohl, a také se jí nezabýval. S tímto postupem krajského soudu se Nejvyšší správní soud ztotožnil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru