Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 69/2006 - 57Usnesení NSS ze dne 23.07.2008

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 69/2006 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobkyně: A. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2006, č. j. 4 Cad 100/2005 - 15,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se právní předchůdce stěžovatelky, pan K. M., domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 8. 2005, č. 480 405 207, kterou žalovaná zamítla jeho žádost o úpravu plného invalidního důchodu podle § 25 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, za nezákonné zbavení osobní svobody v roce 1968 v délce tří měsíců, za výkon trestu odnětí svobody v době od 1.11. 1974 do 31.8. 1975, za porušení ochranného dohledu v době od 18. 1. 1976 do 18. 4. 1976 a za nezákonný ochranný dohled v době od září 1975 do 31. 3. 1978, jehož vinou pan K. M. nemohl dle svého tvrzení najít žádné trvalejší zaměstnání.

Dne 3. 12. 2007 pan K. M. zemřel. Usnesením ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 Ads 69/2006 -57, posléze Nejvyšší správní soud rozhodl, že hmotněprávním a tudíž i procesním nástupcem zemřelého stěžovatele je jeho dcera, paní A. P., a že povaha dané věci umožňuje, aby s ní v souladu s § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. bylo pokračováno v řízení o kasační stížnosti zemřelého stěžovatele.

Usnesením ze dne 30. 9. 2008, č. j. 4 Ads 69/2006 - 61, Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Podáním ze dne 29. 10. 2008, které Nejvyšší správní soud obdržel dne 30. 10. 2008, vzala stěžovatelka, jak vyplývá z obsahu tohoto podání, kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s citovanými zákonnými ustanoveními, které se dle § 120 s. ř. s. použijí přiměřeně rovněž na řízení o kasační stížnosti, rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, s výjimkou případů, kdy vzal navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. O takový případ se ovšem v předmětné věci nejedná.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2008

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru