Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 68/2008 - 140Usnesení NSS ze dne 10.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 68/2008 - 140

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: R. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 10. 2007, č. j. 41 Cad 52/2007 - 69,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 17. 10. 2007, č. j. 41 Cad 52/2007 - 69, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 7. 11. 2006, č. X, a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, dále rozhodl, že se žádnému z účastníků nepřiznává náhrada nákladů řízení, a určil odměnu ustanovenému zástupci žalobkyně. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobkyně o přiznání částečného invalidního důchodu podle § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud shledal, že rozhodnutí žalované je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost a požádala o ustanovení zástupce JUDr. Marka Čechovského, advokáta.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 11. 2007, č. j. 41 Cad 52/2007 - 83, vyzval stěžovatelku k odstranění nedostatku kasační stížnosti spočívajícího v tom, že není zastoupena advokátem.

Podáním ze dne 5. 12. 2007 stěžovatelka požádala o ustanovení Mgr. Marka Sedláka, advokáta, s tím, že její majetkové poměry se od ustanovení posledního zástupce nezměnily. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 12. 2007, č. j. 41 Cad 52/2007 - 90, ustanovil zástupcem stěžovatelky pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Marka Sedláka, advokáta, který podáním ze dne 8. 1. 2008 požádal o zproštění ustanovení, neboť vedoucí jeho kanceláře byla stěžovatelkou na svém předchozím pracovišti fyzicky napadena.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 1. 2008, č. j. 41 Cad 52/2007 - 95, vyhověl žádosti Mgr. Marka Sedláka, advokáta o zrušení ustanovení zástupcem stěžovatelky a ustanovil jejím zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Patrika Girgleho, advokáta.

V podání ze dne 25. 1. 2008 stěžovatelka uvedla, že JUDr. Patrik Girgle zastupuje agenta StB a nejedná se o náhodu, že se soud ještě nezabýval výpovědí stěžovatelky; JUDr. Girgle je bývalý soudce. S odkazem na toto podání požádal JUDr. Patrik Girgle, advokát o zrušení ustanovení zástupcem stěžovatelky z důvodu naprosté nedůvěry mezi zástupcem a zastupovaným. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 2. 2008, č. j. 41 Cad 52/2007 - 100, zprostil JUDr. Patrika Girgleho, advokáta povinnosti zastupovat stěžovatelku a ustanovil zástupkyní stěžovatelky pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Reginu Komárkovou, advokátku.

V podání ze dne 5. 3. 2008 vyslovila stěžovatelka nedůvěru ustanovené zástupkyni Mgr. Regině Komárkové, advokátce, která se podle stěžovatelky řídí pouze příkazy Krajského soudu v Brně. Mgr. Regina Komárková, advokátka požádala o zrušení ustanovení podáním ze dne 17. 3. 2008 s poukazem na nedůvěru a nedostatek součinnosti stěžovatelky. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. 3. 2008, č. j. 41 Cad 52/2007 - 109, zprostil Mgr. Reginu Komárkovou, advokátku povinnosti zastupovat stěžovatelku v řízení o kasační stížnosti a přiznal jí odměnu za zastupování.

Krajský soud v Brně poté usnesením ze dne 28. 3. 2008, č. j. 41 Cad 52/2007 - 113, zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti.

V podání doručeném soudu dne 7. 5. 2008 stěžovatelka udělila plnou moc JUDr. Patriku Girglemu, advokátovi a JUDr. Lubomíru Rotreklovi, advokátovi.

Dne 29. 5. 2008 byl spis krajského soudu předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že oba advokáti, jimž stěžovatelka udělila plnou moc, byli v tomto řízení ustanoveni zástupci stěžovatelky (JUDr. Rotrekl v řízení o žalobě a JUDr. Girgle v řízení o kasační stížnosti) a oba byli později zproštěni povinnosti zastupovat stěžovatelku z důvodu nesouhlasu stěžovatelky s jejich ustanovením. Podobně byla v řízení o žalobě ustanovena a později zproštěna JUDr. Zdeňka Jedličková, advokátka a JUDr. Ing. Lukáš Prudil, advokát.

Nejvyššímu správnímu soudu vyvstaly pochybnosti o existenci vztahu právního zastoupení mezi stěžovatelkou a oběma uvedenými advokáty, a proto přípisem ze dne 2. 6. 2008, č. j. 4 Ads 68/2008 - 123, požádal JUDr. Patrika Girgleho, advokáta o sdělení, zda se stěžovatelkou uzavřel dohodu o plné moci a zastupuje ji v řízení o kasační stížnosti. Podáním ze dne 4. 6. 2008 JUDr. Patrik Girgle, advokát soudu sdělil, že se stěžovatelkou nejednal a převzetí zastoupení z jeho strany v žádném případě nepřichází v úvahu.

JUDr. Lubomír Rotrekl, advokát ve svém sdělení k obdobné žádosti Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 6. 2008, č. j. 4 Ads 68/2008 - 124, uvedl, že se stěžovatelkou neuzavřel smlouvu o poskytnutí právní pomoci, žádná plná moc mu nebyla podepsána a stěžovatelku v daném řízení nezastupuje.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 13. 6. 2008, č. j. 4 Ads 68/2008 - 128, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Soud současně stěžovatelku poučil, že nedoloží-li ve stanovené lhůtě, že je zastoupena advokátem pro řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 18. 6. 2008.

V podání ze dne 25. 6. 2008 stěžovatelka uvedla, že není sama schopna si vybrat a platit adekvátního právního zástupce, proto o to prosí Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 30. 6. 2008, č. j. 4 Ads 68/2008 - 138, stěžovatelce sdělil, že její žádosti nemůže vyhovět, neboť opakovaný nesouhlas stěžovatelky s osobami právních zástupců ustanovených krajským soudem, vedl k tomu, že krajský soud návrh stěžovatelky na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 28. 3. 2008, č. j. 41 Cad 52/2007 - 113, zamítl. Toto rozhodnutí Nejvyšší správní soud nemůže změnit, zrušit, ani nahradit vlastním rozhodnutím. Soud zdůraznil, aby stěžovatelka vyhověla výzvě obsažené v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2008, č. j. 4 Ads 68/2008 - 128, a doložila, že je zastoupena advokátem pro řízení o kasační stížnosti, a to předložením plné moci včetně podepsaného prohlášení advokáta, že tuto plnou moc přijímá. Soud stěžovatelku znovu poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 2. 7. 2008, požadovanou plnou moc nepředložila. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka vysokoškolské právnické vzdělání nemá, avšak na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byla řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 10. 2007, č. j. 41 Cad 52/2007 - 69, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. července 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru