Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 48/2010 - 94Usnesení NSS ze dne 02.06.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicejní prezident Policie ČR
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

4 Ads 48/2010 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. T., zast. Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem, se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalovanému: Policejní prezident Policie České republiky, se sídlem Strojnická 935/27, Praha 7, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 103/2008 - 62,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 103/2008 - 62, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 1. 2008, č. 56, vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení a rozhodl dále, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 7712 Kč do tří dnů

od právní moci rozsudku. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí ředitele Policie České republiky, správy hlavního města Prahy ze dne 26. 6. 2007, č. 5427/2007, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí doplatku odměny za služební pohotovost za dobu od 1. 7. 2000 do 30. 4. 2001.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V kasační stížnosti mimo jiné uvedl, že rozsudek mu byl doručen dne 14. 12. 2009 a kasační stížnost je podána v zákonem stanovené lhůtě dvou týdnů.

Dne 21. 4. 2010 byl spis Městského soudu v Praze předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s tím, že kasační stížnost není podána včas.

Nejvyšší správní soud v přípisu ze dne 22. 4. 2010, č. j. 4 Ads 48/2010 - 89, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto přípisu soudu doložil, kdy byla podána kasační stížnost. Současně stěžovatele informoval, že v opačném případě bude vycházet z údajů v soudním spisu, podle kterých byla kasační stížnost podána po uplynutí zákonné lhůty.

Podáním ze dne 26. 5. 2010, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. června 2010

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru