Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 48/2008 - 48Usnesení NSS ze dne 15.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 48/2008 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: M. B., zast. JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Přívozská 10, Ostrava – Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2007, č. j. 18 Cad 133/2006 - 28,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností brojil žalobce (dále též „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce, podaná proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 7. 2006, č. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o starobní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 29 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť nezískal potřebnou dobu pojištění. Podle uvedeného zákonného ustanovení má pojištěnec nárok na starobní důchod , jestliže získal dobu pojištění nejméně 15 let a dosáhl alespoň 65 let věku. Žalobci nárok na starobní důchod nevznikl, neboť dle dokladů žalobce získal pouze 10 roků a 136 dní pojištění.

V podané žalobě získanou dobu pojištění nerozporoval, krajský soud posoudil napadené rozhodnutí žalované, ztotožnil se s ním a rozsudkem ze dne 7. 8. 2007, č. j. 18 Cad 133/2006 – 28, žalobu zamítl.

V kasační stížnosti stěžovatel toliko uvedl, že proti předmětnému rozsudku podává kasační stížnost s tím, že současně žádá o přidělení advokáta, který by se věci „ujal a plnoprávně jednal jménem stěžovatele v záležitosti tohoto odvolání“.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2008, č. j. 18 Cad 133/2006 – 39, byla stěžovateli ustanovena zástupkyně - advokátka, JUDr. Alena Lasotová, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Přívozská 10. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) pro kasační stížnost vyžaduje, Krajský soud v Ostravě současně tímto usnesením vyzval stěžovatele (zástupkyni), v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s., k doplnění kasační stížnosti (v jakém rozsahu a z jakých důvodů kasační stížnost podává, a kdy bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno) a stanovil k odstranění chybějících náležitostí lhůtu jednoho měsíce od dne doručení tohoto usnesení. V usnesení stěžovatele (zástupkyni) zároveň poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, může být odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Z obsahu spisu vyplývá, že označené usnesení Krajského soudu v Brně bylo zástupkyni stěžovatele doručeno, oproti podpisu na doručence, dne 30. 1. 2008., nicméně ze spisu současně vyplývá, že ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, vady kasační stížnosti odstraněny nebyly.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí proti němuž kasační stížnost směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. musí být chybějící náležitosti kasační stížnosti doplněny ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit.

Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být stěžovatel ve výzvě poučen.

Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovatel (zástupkyně) byl řádně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a byl současně poučen o následcích nerespektování takového požadavku, přesto však vytýkané vady v soudem stanovené lhůtě neodstranil. O prodloužení lhůty k odstranění nedostatků kasační stížnosti nepožádal. Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout, neboť tato nebyla ve stanovené lhůtě (která uplynula dne 29. 2. 2008) doplněna a v řízení nebylo možné pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že zástupkyně stěžovatele, JUDr. Alena Lasotová, podle obsahu spisu ve věci neprovedla žádný úkon, Nejvyšší správní soud o její odměně nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru