Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 454/2019 - 18Usnesení NSS ze dne 08.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníLB AGENTURE CZ, s.r.o.
Státní úřad inspekce práce
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

4 Ads 454/2019 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: LB AGENTURE CZ, s.r.o., IČ: 060 48 811, se sídlem Kyjovská 606, Planá, zast. Mgr. Hanou Havelkovou, advokátkou, se sídlem Jaltská 989/7, Karlovy Vary, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2019, č. j. 8948/1.30/18-4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 11. 2019, č. j. 57 A 92/2019 - 76,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj ze dne 19. 11. 2018, č. j. 12289/6.30/18-15, jímž byla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, neboť specifikovaným cizincům umožnila výkon práce bez povolení k zaměstnání. Dále byla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 140 odst. 1 písm. g) téhož zákona tím, že v rozhodnutí uvedeným cizincům zastřeně zprostředkovala zaměstnání. Za uvedené přestupky byl žalobkyni uložen správní trest - pokuta ve výši 1.880.000 Kč a povinnost nahradit náklady správního řízení.

[2] Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala proti rozsudku krajského soudu včas kasační stížnost.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 12. 2019, č. j. 4 Ads 454/2019 - 12, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[4] Z údajů na doručence je zřejmé, že toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno do její datové schránky dne 4. 12. 2019. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet ve čtvrtek dne 5. 12. 2019 a uplynula ve čtvrtek dne 19. 12. 2019. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila.

[5] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč).

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[7] Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru