Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 42/2007Usnesení NSS ze dne 23.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

4 Ads 42/2007 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M. K., zast. obecnou zmocněnkyní M. K., proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Ostrava, 30. dubna 3130/2d, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2006, č. j. 38 Cad 28/2005 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 12. 2006, č. j. 38 Cad 28/2005 - 28, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného č. j. SVZ/1/10635/05/Živ, ze dne 21. 7. 2005, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 3. 5. 2005, č. j. 2005/516/SOC/Pol, jímž byla žalobkyni s účinností od 1. 1. 2005 odňata dávka sociální péče ve výši 3456 Kč. Krajský soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítl.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a domáhala se zrušení napadeného rozsudku.

Dne 24. 4. 2007 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 25. 4. 2007, č. j. 4 Ads 42/2007 - 46, Nejvyšší správní soud vrátil spis krajskému soudu k rozhodnutí o žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. 8. 2007, č. j. 38 Cad 28/2005 - 50, zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů a současně zástupkyni stěžovatelky vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolila stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů a předložila soudu plnou

č. j. 4 Ads 42/2007 - 59

moc udělenou zvolenému advokátu k zastupování v tomto řízení. Soud současně zmocněnkyni stěžovatelky poučil o tom, že pokud ve stanovené lhůtě stěžovatelce nezvolí zástupce z řad advokátů, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. V odůvodnění soud poukázal na povinné zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. a uzavřel, že nebude-li stěžovatelka řádně zastoupena, Nejvyšší správní soud může z tohoto důvodu kasační stížnost odmítnout. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno dne 7. 9. 2007, což zástupkyně stěžovatelky potvrdila vlastnoručním podpisem na doručence, která je založena ve spisu.

Dne 16. 10. 2007 Krajský soud v Ostravě opětovně předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka vysokoškolské právnické vzdělání nemá, avšak na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byla řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2007

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru