Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 393/2020 - 24Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

4 Ads 393/2020 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. T., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 12. 2019, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 2. 12. 2020, č. j. 60 Ad 17/2020 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením odmítl pro opožděnost žalobu, v níž se žalobce domáhal zrušení tamtéž uvedeného rozhodnutí žalované, jímž zamítla námitky žalobce a potvrdila rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 10. 2019, č. j. X, kterým byl žalobci podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ode dne 14. 2. 2015 odňat invalidní důchod.

[2] Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas blanketní kasační stížnost, v níž požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 1. 2021, č. j. 4 Ads 393/2020 - 16, žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatele poučil, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Uvedené usnesení zdejšího soudu bylo stěžovateli doručeno dne 12. 1. 2021, kdy si jej osobně převzal. Lhůta dvou týdnů k doložení vysokoškolského právnického vzdělání stěžovatele nebo předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti tak počala běžet ve středu dne 13. 1. 2021 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Dne 27. 1. 2021 Nejvyšší správní soud obdržel žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k obstarání právního zástupce podanou k poštovní přepravě dne 26. 1. 2021. Nejvyšší správní soud na základě této žádosti přípisem ze dne 28. 1. 2021, č. j. 4 Ads 393/2020 - 21, stěžovateli prodloužil lhůtu k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti na dobu jednoho měsíce od jeho doručení. Uvedený přípis byl stěžovateli doručen dne 3. 2. 2021, prodloužená lhůta k doložení plné moci udělené stěžovatelem advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti tak uplynula ve středu dne 3. 3. 2021 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel však na výzvu Nejvyššího správního soudu k odstranění vady kasační stížnosti v takto prodloužené lhůtě, ani později, nereagoval.

[5] S ohledem na shora uvedené skutečnosti tak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel totiž na výzvu soudu nedoložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, ani nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, přestože byl soudem řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

[6] Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení NSS ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19).

[7] Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru