Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 329/2020 - 51Usnesení NSS ze dne 10.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

4 Ads 329/2020 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: E. F. P., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2018, č. j. MPSV-2018/152108-911, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2020, č. j. 4 Ad 29/2018 - 47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 21. 10. 2020 včasnou kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2020, č. j. 4 Ad 29/2018 - 47. V kasační stížnosti stěžovatelka zároveň požádala o ustanovení zástupce.

[2] Pro účely posouzení důvodnosti stěžovatelčiny žádosti o ustanovení zástupce vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku přípisem ze dne 2. 11. 2020, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto přípisu doložila své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Přílohou této výzvy byl i formulář obsahující typové okruhy informací rozhodných pro posouzení její žádosti. Přípis byl stěžovatelce doručen do vlastních rukou dne 13. 11. 2020.

[3] Dne 18. 11. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech stěžovatelky pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. V něm stěžovatelka uvedla, že pobírá starobní důchod ve výši 13.700 Kč a její průměrné měsíční náklady činí 13.500 Kč, resp. 13.950 Kč v závislosti na počtu kalendářních dnů v měsíci. Syn stěžovatelky hradí náklady na bydlení ve výši jejich poloviny. Stěžovatelčiny průměrné měsíční náklady vynaložené na stravování činí 1.500 Kč za osobu, které platí zároveň i svému synovi. Mezi další měsíční výdaje uvedla stěžovatelka MHD ve výši 550 Kč a telefon ve výši 525 Kč, které platí rovněž za svého syna. Neuvedla žádný majetek vyšší hodnoty. Dále sdělila, že nemá žádné dluhy, avšak eviduje pohledávku za otcem svého syna, a to za neuhrazené výživné. Příjmy ani výdaje uváděné ve formuláři stěžovatelka žádným způsobem nedoložila.

[4] Kasační soud vyzval stěžovatelku opětovně přípisem ze dne 24. 11. 2020, č. j. 4 Ads 329/2020 - 26 k doložení tvrzených osobních, majetkových a výdělkových poměru příslušnými listinami ve lhůtě 7 dnů od doručení přípisu. Nejvyšší správní soud současně stěžovatelku poučil, že požaduje především doložení tvrzené výše starobního důchodu a průměrných měsíčních nákladů na bydlení. Taktéž stěžovatelku poučil, že její návrh na ustanovení zástupce zamítne, nebude-li možno řádně posoudit její osobní, majetkové a výdělkové poměry.

[5] Uvedená výzva byla stěžovatelce doručena oznámením o vyvěšení písemnosti podle § 50 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. dne 18. 12. 2020. Stěžovatelka však na výzvu k předložení potřebných listin osvědčujících její osobní, majetkové a výdělkové poměry v soudem stanovené lhůtě 7 dnů nereagovala a požadované doklady dosud nedoložila.

[6] Usnesením ze dne 2. 2. 2021, č. j. 4 Ads 329/2020 - 31, proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že stěžovatelčin návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Současně stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení uvedeného usnesení předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby prokázala, že má vysokoškolské právní vzdělání. Kasační soud rovněž stěžovatelku poučil o tom, že v případě nevyhovění této výzvě bude její kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 2. 2021 do vlastních rukou a téhož dne nabylo právní moci. Stěžovatelka do dnešního dne na výzvu nereagovala a plnou moc udělenou jí advokátovi nedoložila ani neprokázala své vysokoškolské právnické vzdělání.

[7] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[8] V souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[9] Jelikož stěžovatelka ani přes výzvu kasačního soudu nedoložila splnění podmínky řízení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. nedoložila plnou moc advokáta nebo své vysokoškolské právnické vzdělání, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[10] Nejvyšší správní soud nad rámec shora uvedeného doplňuje, že nepřehlédl podání ze dne 18. 2. 2021, zaslané panem V. P., v němž uvedl, že je synem stěžovatelky a v návaznosti na usnesení kasačního soudu ze dne 2. 2. 2021, č. j. 4 Ads 329/2020 - 31, předkládá soudu daňové doklady k ubytování vystavené na jméno stěžovatelky za období od 31. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a oznámení České správy sociálního zabezpečení adresované stěžovatelce o zvýšení starobního důchodu na částku 12.700 Kč měsíčně a v němž poukázal na věk a zdravotní stav stěžovatelky. Nejvyšší správní soud však uvedené podklady pro účely ustanovení zástupce nemohl zohlednit, neboť k jejich předložení došlo po marném uplynutí lhůty stanovené kasačním soudem v přípise ze dne 24. 11. 2020 a především teprve poté, co usnesení ze dne 2. 2. 2021, č. j. 4 Ads 329/2020 - 31, kterým byla žádost žalobkyně o ustanovení zástupce zamítnuta, nabylo právní moci.

[11] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2021

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru