Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 31/2004Usnesení NSS ze dne 23.02.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 31/2004 – 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: I. M., zast. JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Přívozská 10, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 17. 4. 2003, č. j. 18 Ca 104/2002 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni stěžovatele, JUDr. Aleně Lasotové, se přiznává odměna za zastupování ve výši 1075 Kč, která jí bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30-ti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě poštovní přepravou dne 3. 6. 2003 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 6. 2002, jímž žalovaná odňala žalobci od 6. 8. 2002 plný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Toto rozhodnutí žalovaná odůvodnila tak, že žalobce podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Přerově ze dne 19. 6. 2002 již není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 40 %. Krajský soud v Ostravě po provedeném řízení shledal, že žaloba není důvodná a žalobu zamítl.

V podané kasační stížnosti stěžovatel zejména namítal, že s ním soud nejednal osobně, resp. namítal podjatost samosoudce; v kasační stížnosti požádal rovněž o ustanovení zástupce.

Ze spisu vyplývá, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovateli doručen dne 22. 5. 2003 a kasační stížnost podal stěžovatel k poštovní přepravě dne 3. 6. 2003, tzn. v zákonem stanovené lhůtě. Ze spisu dále vyplývá, že stěžovateli byla dne 1. 9. 2003 soudem k jeho žádosti ustanovena zástupkyně.

Z důvodu, že kasační stížnost podaná stěžovatelem neobsahovala veškeré náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) pro kasační stížnost vyžaduje a stejně tak z důvodu, že z kasační stížnosti nevyplývalo, zda žalobce vznáší námitku podjatosti, vůči soudci, který v souzené věci rozhodoval, vyzval Krajský soud v Ostravě v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. stěžovatele (zástupkyni) usnesením ze dne 16. 12. 2003, č. j. 18 Ca 104/2002 - 38 k doplnění kasační stížnosti a stanovil v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s. k odstranění lhůtu jednoho měsíce od dne doručení tohoto usnesení. V usnesení stěžovatele (zástupkyni) současně poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odmítnuta.

Ze spisu vyplývá, že označené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovateli (zástupkyni) řádně doručeno dne 9. 1. 2004, a stejně tak ze spisu vyplývá, že ve stanovené lhůtě vady odstraněny nebyly. Ze spisu dále vyplynulo, že právní zástupkyně se pokoušela stěžovatele opakovaně kontaktovat, ten však na její výzvy nereagoval, ignoroval navrhované konzultace; pokoušela se jej i kontaktovat osobně na jím uvedené adrese, zde se však nezdržoval, informovala se o jeho místě pobytu i na obecním úřadu, ani tam však bližší informaci nezískala. O tom zástupkyně výslovně vyrozuměla soud a ve spisu je o tom učiněn úřední záznam.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s., kromě obecných náležitostí podání, musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel v soudem stanovené lhůtě neodstranil vady kasační stížnosti včetně případné námitky podjatosti, a v řízení o kasační stížnosti není možné pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl podle ustanovení § 37 odst. 5 a 120 s. ř. s., když stěžovatel byl v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 12. 2003 výslovně poučen o tom, že nebudou-li podání v uvedené lhůtě opravena a doplněna, může Nejvyšší správní soud řízení o těchto podáních odmítnout.

Uvedené závěry je třeba vztáhnout i na posouzení případné námitky podjatosti, vznesené v rámci kasační stížnosti, kdy pro neodstranění vad podání (kasační stížnosti) nemohlo být o této námitce rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že zástupkyně stěžovatele, JUDr. Alena Lasotová, byla ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 7 a § 60 odst. 1 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 1075 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby [á 1 000 Kč - § 11 odst. 1 b) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky] a jednoho režijního paušálu (á 75 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. 2. 2005

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru