Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 273/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 17.09.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 273/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. Z., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 5. 2018, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 6. 2020, č. j. 75 Ad 19/2018 - 86,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 22. 6. 2020, č. j. 75 Ad 19/2018 - 86, zrušil rozhodnutí žalované o námitkách ze dne 10. 5. 2018, č. j. X, a její předchozí rozhodnutí ze dne 11. 1. 2018, č. j. X. Naposledy uvedeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti uvedenému rozsudku podal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 20. 8. 2020 kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 21. 8. 2020.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), platí, že kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů ode dne doručení rozhodnutí. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[4] Napadený rozsudek krajského soudu byl žalobci doručen a nabyl právní moci dne 30. 6. 2020. Prvním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti byla tedy v posuzovaném případě středa 1. 7. 2020, poslední den této lhůty pak připadl na úterý 14. 7. 2020 (srov. § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 20. 8. 2020, tedy evidentně po uplynutí lhůty pro její podání. Kasační stížnost je tak opožděná a Nejvyšší správní soud ji podle § 120 ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru