Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 25/2007Usnesení NSS ze dne 21.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - ostatní

přidejte vlastní popisek

4 Ads 25/2007 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Doc. MUDr. J. N., CSc., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha, Křížová 25, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2006, č. j. 33 Cad 121/2006 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně shora označeným napadeným rozsudkem zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 2. 5. 2006, č. j. x, a dále rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu ve výši 2500 Kč podle § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 357/2005 Sb.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž uvedl, že ji zdůvodní později, a v níž dále požádal o „ustanovení právního zástupce“.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 12. 12. 2006, č. j. 33 Cad 121/2006 - 35, rozhodl, že žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. V odůvodnění svého usnesení konstatoval, že jednou z podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů je, že u stěžovatele jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků. Ze skutečností, které stěžovatel uvedl v tiskopise o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, soud dovodil, že stěžovatel předpoklady pro osvobození od soudních poplatků nesplňuje. Nesplňuje tak ani podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Proti tomuto usnesení stěžovatel kasační stížnost nepodal a usnesení nabylo právní moci dne 15. 12. 2006.

Usnesením ze dne 10. 1. 2007, č. j. 33 Cad 212/2006 - 36, pak Krajský soud v Brně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a aby doplnil kasační stížnost tak,

č. j. 4 Ads 25/2007 - 40

aby bylo patrno, v jakém rozsahu rozsudek Krajského soudu v Brně napadá, a aby v ní byly uvedeny důvody podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě odstraněny uvedené nedostatky, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení stěžovatel – jak je zřejmé z údajů na doručence – osobně převzal dne 16. 1. 2007.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené krajským soudem, ani později, na výzvu k odstranění nedostatku zastoupení advokátem nereagoval, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání sám nedoložil a na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 – 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud dostatečné či nedostatečné uvedení stížnostní bodů ani důvodnost kasační stížnost nezkoumal.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru