Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 193/2014 - 35Usnesení NSS ze dne 07.11.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

4 Ads 193/2014 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: M. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2014, č. j. 38 Ad 1/2013 - 124,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 3. 6. 2011, č. j. 2011/26436-421, 2011/41541-421, žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 28. 1. 2011, č. j. OTA-718/2011-K5. Tímto rozhodnutím úřad práce žalobkyni nepřiznal podporu v nezaměstnanosti.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. 7. 2014, č. j. 38 Ad 1/2013 - 124, žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného zamítl. V odůvodnění rozsudku soud uvedl, že žalobkyně podala žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání dne 30. 11. 2010, rozhodným obdobím pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti bylo období od 30. 11. 2007 do 30. 11. 2010. Žalobkyně nezískala v rozhodném období dobu důchodového pojištění v délce alespoň dvanácti měsíců (náhradní doba pojištění trvala jen od 30. 11. 2007 do 17. 7. 2008, kdy pobírala plný invalidní důchod), tudíž nesplnila podmínku stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Soud proto žalobu podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítl jako nedůvodnou.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost a současně navrhla, aby jí Nejvyšší správní soud ustanovil zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 10. 2014, č. j. 4 Ads 193/2014 - 29, návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a zároveň stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatelku poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě požadovanou plnou moc nebo doklad o vzdělání, kasační stížnost bude odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 22. 10. 2014.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 5. 11. 2014, nepředložila požadovanou plnou moc, Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že stěžovatelka nesplnila povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s., podle kterého „[s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Stěžovatelka nedoložila, že by měla vysokoškolské právnické vzdělání, a na výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byla řádně poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, „[p]okud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne“ (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2014, č. j. 38 Ad 1/2013 - 124, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru